Imprint

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara mindent megtett azért, hogy a honlapon közölt információk pontosak és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal ezen információk használatából adódó bármilyen káresemény bekövetkeztéért.

A honlapon található információk üzleti célra nem használhatók fel. Oktatási és kutatási célokra referenciák elhelyezhetők könyvekben, más online médián, de sem az egész tartalom, sem annak részei nem használhatók fel, nem publikálhatók, és nem terjeszthetők az Óbudai Egyetem előzetes engedélye nélkül. Az engedély kéréshez kérjük küldjön elektronikus levelet az infoatnik.uni-obuda.hu címre, melyben nevét, posta címét, a felhasználni kívánt információt, továbbá a felhasználás módozatát írja le.

Dr. Nádai László
dékán, felelős kiadó

Vőcsei Katalin
dékáni hivatalvezető, felelős szerkesztő

Buda Balázs
design és technikai megvalósítás

Kiss Gergely
kép- és videószerkesztés