2017/2018. tanévtől induló tanterv

Képzési cél

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a valós életben, a műszaki- és természet-tudományokban, az iparban és gazdaságban megjelenő problémákat képesek hatékonyan modellezni és megoldani. A tanterv a SIAM megfelelő nemzetközi ajánlásait követi, kiemelve az alkalmazás-orientált matematikát, tapasztalat-alapú alkalmazásokat, modellezés és kommunikációs készségeket, csapatmunkát, számítógépes programozást és a nagy teljesítményű számítástechnikát.

Képzési idő

 • nappali tagozaton: 4 félév, 1253 kontaktóra
 • esti tagozaton: 4 félév, 625 kontaktóra

Megszerezhető kreditek száma

120 kredit

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

A mesterképzési szak megnevezése: Alkalmazott matematikus
Applied Mathematics
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
Szakképzettség: Okleveles alkalmazott matematikus
Szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Applied Mathematician

A képzés főbb területei

Terület Kredit pont

Alapozó ismeretek (matematikus BSc hiányában)

20

Szakmai törzsanyag

27

Differenciált szakmai anyag (mérnöki matematika)

38

Szabadon választható tantárgyak (30 matematikus BSc esetén)

15

Diplomamunka

20

Összesen:

120

Nyelvi követelmények

Az oklevél kiadásának feltétele:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A képzés formái

 • nappali
 • esti

Az ismeretek ellenőrzése

 • évközi jegy
 • vizsga
 • záróvizsga

A záróvizsgára bocsátás feltételei

 • végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése
 • a bíráló által elfogadott diplomamunka

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – a diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette, és az előírt kreditet megszerezte.

A záróvizsga részei

A záróvizsga a diplomamunka védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll (felkészülési idő tantárgyanként legalább 30 perc), amelyet a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letennie.

A záróvizsga eredményének (Z) számítási módja

A diplomamunkára és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek – a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő – átlaga az alábbiak szerint:

Z =(SZD + Z1+Z2+…+Zm)/(1+m)

Oklevél kiadásának feltétele

 • sikeres záróvizsga
 • nyelvi követelmény teljesítése