Kari Tanács

A Kari Tanács hatáskörében meghatározza a Kar oktatási és kutatási munkáját, gazdálkodását alapvetően érintő elveket, feladatokat, programokat és megalkotja a Kar szervezetére és működésére vonatkozó ügyrendjét, a felsőoktatási szakképzés, az alap-, mester- és szakirányú továbbképzés kari feladatait, az egyetemi irányelvek alapján a Karhoz tartozó szakok tanterveit, a Kar gondozásában lévő tantárgyi programokat, a kar szervezeti egységeinek működési rendjét.

A Kari Tanács hatáskörében dönt a kari szervezeti egységek hatáskörét meghaladó minden olyan szervezeti kérdésben, amely nem tartozik felettes testületek és személyek hatáskörébe, a Kar rendelkezésére álló pénz- és vagyoni eszközök felhasználásának elveiről, a jóváhagyott költségvetés felhasználásáról és az előző évi kari költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról, a Kar és a szervezeti egységek munkájáról készített beszámolók elfogadásáról, a Kari Tanács állandó- és munkabizottságai tagjainak és elnökének személyéről, a záróvizsga bizottságok elnökeinek személyéről, továbbá minden olyan ügyben, amelyet a Szenátus, jogszabály, illetve az egyetemi szabályzatok a testület döntési jogkörébe utalnak.

A Kari Tanács hatáskörében javaslatot tesz a Kar szervezetét, működését és fejlesztését, oktatási és kutatási munkáját, gazdálkodását érintő tervekre és a programokra az egyetemi irányelvek alapján, szakalapításra, szakindításra, intézet létesítésére, megszüntetésére, összevonására, a kari képzés korszerűsítésére, új oktatási területekre, oktatói és kutatói, tanári munkakörök létesítésére, pályázatok kiírására, oktatók, kutatók meghívására, oktatói, kutatói, tanári kinevezésekre és felmentésekre, intézetigazgató megbízására, a Kart érintő megállapodásokra, egyetemi elismerések, munkatársi címek (munkatársi, főmunkatárs, tanácsos, főtanácsos) adományozására, szenátusi állandó bizottság Kar által delegált tag személyére.

A Kari Tanács hatáskörében véleményt nyilvánít a Kart érintő és a felettes szervek döntési jogkörébe tartozó ügyekben, egyetemi tanári, kutatóprofesszori kinevezéssel, felmentéssel kapcsolatban, dékáni, dékánhelyettesi, intézetigazgatói és dékáni hivatalvezetői megbízás tárgyában, minden, a Kar feladatait és tevékenységét érintő bizottság elnöke és tagjai kinevezésével és felmentésével kapcsolatban, a rektor, a kancellár, a Szenátus, illetve a Kari Hallgatói Önkormányzat felkérésére.

A Kari Tanács ülései a Kar dolgozói és hallgatói számára nyilvánosak.

A Kari Tanács szavazati jogú tagjai

  - a dékán, mint a tanács elnöke (1 fő),
  - az intézetigazgatók (4 fő),
  - az oktatók választott képviselői (4 fő),
  - a nem oktatók választott képviselője (1 fő),
  - a Kari Hallgatói Önkormányzat elnöke (1 fő),
  - a hallgatói önkormányzat képviselői (2 fő);

Összesen: 13 fő

A Kari Tanács állandó – tanácskozási jogú – tagjai

  - a rektor (illetve megbízottja),
  - a Kar alapító főigazgatója (mindaddig, amíg az Egyetemmel jogviszonyban áll),
  - a Kar előző dékánja (mindaddig, amíg az Egyetemmel jogviszonyban áll),
  - a dékánhelyettesek,
  - a Dékáni Hivatal vezetője, aki egyben a Kari Tanács titkára,
  - kari minőségügyi felelős,
  - az intézetek igazgatóhelyettesei,
  - a Tanulmányi Osztály vezetője,
  - kari gazdasági ügyintéző,
  - szakfejlesztési igazgató,
  - a Szakmai Tanácsadó Testület elnöke,


meghívott tagok a dékán által meghívott személyek