A Kar tanácsadó testületei, bizottságok

Dékáni Tanács

A Kar operatív vezető testülete a Dékáni Tanács, amelynek feladata a dékán munkájának segítése, tanácsadó és véleményező testületként, a Kari Tanács számára készített előterjesztések előzetes véleményezése, a Szenátus, a rektor, a Kari Tanács és a dékán határozatainak, a belső szabályzatokból fakadó feladatok végrehajtása, illetve a végrehajtás megszervezése, irányítása, felügyelete, és ellenőrzése. A Dékáni Tanács véleményt nyilvánít bérfejlesztési és jutalmazási keretek kari szintű elosztási elveiről, a javaslatról a dékán a kiadott egyetemi irányelvek figyelembe vételével saját hatáskörében dönt, véleményt nyilvánít a kari oktatás minőségirányítási rendszerének működéséről, valamint a kari kapcsolatok kialakításáról, más szervezetekkel, személyekkel történő együttműködésről, közös társulások létrehozásáról.

A Dékáni Tanács összetétele:

  Állandó tagok:
  - a dékán,
  - a dékánhelyettesek,
  - az intézetigazgatók,
  - szakfejlesztési igazgató

Állandó- tanácskozási jogú- meghívottak:
  - a Kar előző dékánja (mindaddig, amíg az egyetemmel jogviszonyban áll),
  - a Szakmai Tanácsadó Testület elnöke,
  - a Dékáni Hivatal vezetője,
  - a Tanulmányi Osztály vezetője,
  - a kari gazdasági ügyintéző

Meghívott tagok a dékán által meghívott személyek

Intézeti Tanács

Az Intézeti Tanács hatáskörébe tartozik a tantervi, oktatás- és kutatásfejlesztési javaslatok véleményezése, az intézethez benyújtott oktatói álláspályázatok véleményezése, az intézetigazgató megbízásának véleményezése, továbbá a megbízás visszavonásának kezdeményezése, beszámoltatás az oktatásmentes kutatási alkotóidőszak során elért eredményekről, az intézet költségvetési kereteinek felosztása, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának értékelése.

Az Intézeti Tanács dönt a tantervben a szervezeti egységhez rendelt tantárgyak tematika-javaslatainak elfogadásáról, az intézeti modulok, szakterületi tömbök indításáról, a felsőoktatási szakképzés, az alap- és mesterképzés tantárgy tematika-javaslatok elfogadásáról, az intézet költségvetésének felosztásáról.

Az Intézeti Tanács javaslatot tesz a Kari Tanács részére oktatói, tanári pályázati kiírás kezdeményezésre, a címzetes egyetemi tanári- és docensi cím, valamint egyéb címek adományozására.

Az Intézeti Tanács véleményezi az oktatói, kutató, tanári kinevezési javaslatot, az intézetigazgató és helyettesének megbízását, a nem önálló oktatási egység létrehozását, megszüntetését, a nem önálló oktatási egység vezetői megbízását, a tantárgyak, laborok nem önálló oktatási egységekhez rendelését, mindazon kérdéseket, amelyeket a tanács elnöke a Tanács elé visz.

Az Intézeti Tanács összetétele:

  Szavazati jogú tagok:
  - az intézetigazgató, a tanács elnöke (1 fő).
  - az intézetigazgató-helyettes (1 fő).
  - az oktatók képviselői (4 fő),
  - a nem oktatók képviselője (1 fő),
  - a hallgatók képviselői (2 fő),

Állandó - tanácskozási jogú - meghívottjai:
  - a nem őnálló oktatási egységek vezetői,
  - az intézet előző igazgatója (mindaddig, amíg az Egyetemmel jogviszonyban áll),
  - az intézet egyetemi és főiskolai tanárai,
  - a Kari Hallgatói Önkormányzat elnöke,

Meghívott tagok az intézetigazgató által meghívott személyek

Kari Tanulmányi Bizottság

A Kari Tanulmányi Bizottság az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott feladatokat látja el.

A Kari Tanulmányi Bizottság tagjai:

- hivatalból:
       - az oktatási dékánhelyettes (1 fő), a bizottság elnöke,

- választás, illetve delegálás útján:
       - 4 intézet delegáltja (4 fő),
       - a Kari Hallgatói Önkormányzat képviselő (1 fő).

A Kari Tanulmányi Bizottság oktató tagjait a Kari Tanács választja három évre, a hallgatói tagját a Kari Hallgatói Részönkormányzat delegálja.

Kari Kreditátviteli Bizottság

A Kari Kreditátviteli Bizottság az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott feladatokat látja el.

A Kari Kreditátviteli Bizottság tagjai:

   - hivatalból az oktatási dékánhelyettes (1 fő), a bizottság elnöke,

   - delegálás útján a 4 Intézet delegáltja (4 fő).

Kari Minőségirányítási Bizottság

A Karon a minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos operatív feladatok ellátásra, valamint a Karon folyó képzési és kutatási tevékenység ellenőrzésére Kari Minőségirányítási Bizottság működik.

A Kari Minőségirányítási Bizottság tagjai:

   - hivatalból:
         - a kari minőségirányítási megbízott (1 fő), a bizottság elnöke,

   - választás, illetve delegálás útján:
         - oktató (2 fő),
         - a kari Hallgatói Önkormányzat képviselője (1 fő).

Kari Oktatási Bizottság

A Karon az oktatással kapcsolatos operatív feladatok ellátásra Kari Oktatási Bizottság működik. Feladata az oktatási dékánhelyettes  munkájának segítése, a Karon folyó oktatási feladatok koordinálása és a Kari Tanács számára készített oktatási előterjesztések előzetes véleményezése. Véleményezi az oktatást érintő szabályzatok tervezetét, a képzési programokat, tanterveket, tantárgyprogramokat, gondoskodik azok folyamatos felülvizsgálatáról.

  - a Kar oktatási dékánhelyettesének segítése,

  - a Karon folyó oktatási feladatok koordinálása, és a Kari Tanács számára készített oktatási előterjesztések előzetes véleményezése.

A Kari Oktatási Bizottság tagjai:

Állandó tagok:
  - az oktatási dékánhelyettes (1 fő),
  - az intézetigazgató-helyettesek (4 fő),
  - a BSc koordinátor (1 fő),
  - az MSc koordinátor (1 fő),
  - az Erasmus koordinátor (1 fő),
  - az angol nyelvű képzési koordinátor (1 fő),
  - a duális képzésért felelős koordinátor (1 fő),
  - a kooperatív képzésért felelős koordinátor (1 fő),

Meghívott tagok az oktatási dékánhelyettes által meghívott személyek.

Kari Fegyelmi Bizottság

A Kari Fegyelmi Bizottság összetételét, továbbá működési rendjét az Óbudai Egyetem hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje szabályozza.

Szakmai Tanácsadó Testület

A Neumann János Informatikai Kar vezetésének tanácsadó testülete a Szakmai Tanácsadó Testület, amely a Kar kimagasló tapasztalatokkal rendelkező vezető oktatóiból, valamint az oktatás és az ipar területéről meghívott vezető szakemberekből áll. A Testület tagjait a Kari Tanács véleményének kikérését követően a dékán kéri fel.