A Kar tanácsadó testületei, bizottságok

Dékáni Tanács

A Kar operatív vezető testülete a Dékáni Tanács, amelynek feladata a dékán munkájának segítése, tanácsadó és véleményező testületként, a Kari Tanács számára készített előterjesztések előzetes véleményezése, a Szenátus, a rektor, a Kari Tanács és a dékán határozatainak, a belső szabályzatokból fakadó feladatok végrehajtása, illetve a végrehajtás megszervezése, irányítása, felügyelete, és ellenőrzése. A Dékáni Tanács javaslatot tehet bérfejlesztési és jutalmazási keretek kari szintű elosztási elveiről, a javaslatról a dékán a kiadott egyetemi irányelvek figyelembe vételével saját hatáskörében dönt, véleményt nyilvánít a kari oktatás minőségirányítási rendszerének működéséről, valamint a kari kapcsolatok kialakításáról, más szervezetekkel, személyekkel történő együttműködésről, közös társulások létrehozásáról.

A Dékáni Tanács szavazati jogú tagjai

 • intézetigazgató, a tanács elnöke (1 fő),
 • intézetigazgató-helyettes (1 fő),
 • oktatók képviselője (4 fő),
 • nem oktatók képviselője (1 fő),
 • hallgatói önkormányzat képviselői (3 fő);
 • Összesen: 10 fő

A Dékáni Tanács tanácskozási jogú tagjai

 • Kar előző dékánja (mindaddig, amíg az egyetemmel jogviszonyban áll),
 • Szakmai Tanácsadó Testület elnöke,
 • Dékáni Hivatal vezetője,
 • Gazdasági Csoport vezetője,
 • kari oktatási igazgató,
 • Tanulmányi Osztály vezetője,
 • kari operatív igazgató,
 • dékán által meghívott személyek.

Intézeti Tanács

Az Intézeti Tanács hatáskörébe tartozik a tantervi, oktatás- és kutatásfejlesztési javaslatok véleményezése, az intézethez benyújtott oktatói álláspályázatok véleményezése, az intézetigazgató megbízásának véleményezése, továbbá a megbízás visszavonásának kezdeményezése, beszámoltatás az oktatásmentes kutatási alkotóidőszak során elért eredményekről, az intézet költségvetési kereteinek felosztása, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának értékelése.

Az Intézeti Tanács dönt a tantervben a szervezeti egységhez rendelt tantárgyak tematika-javaslatainak elfogadásáról, az intézeti modulok, szakterületi tömbök indításáról, a felsőoktatási szakképzés, az alap- és mesterképzés tantárgy tematika-javaslatok elfogadásáról, az intézet költségvetésének felosztásáról.

Az Intézeti Tanács javaslatot tesz a Kari Tanács részére oktatói, tanári pályázati kiírás kezdeményezésre, a címzetes egyetemi tanári- és docensi cím, valamint egyéb címek adományozására.

Az Intézeti Tanács véleményezi az oktatói, kutató, tanári kinevezési javaslatot, az intézetigazgató és helyettesének megbízását, a nem önálló oktatási egység létrehozását, megszüntetését, a nem önálló oktatási egység vezetői megbízását, a tantárgyak, laborok nem önálló oktatási egységekhez rendelését, mindazon kérdéseket, amelyeket a tanács elnöke a Tanács elé visz.

Az Intézeti Tanács szavazati jogú tagjai

 • az intézetigazgató, aki egyben a Tanács elnöke (1 fő),
 • az intézetigazgató-helyettes (1 fő),
 • az oktatók képviselői (4 fő),
 • a nem oktatók képviselője (1 fő),
 • a hallgatói önkormányzat képviselői (2 fő);
 • Összesen: 9 fő

Az Intézeti Tanács állandó tanácskozási jogú tagjai

 • dékán, illetve megbízottja,
 • reprezentatív szakszervezet képviselője,
 • intézet előző igazgatója (mindaddig, amíg az egyetemmel jogviszonyban áll),
 • intézet egyetemi és főiskolai tanárai,
 • Kari Hallgatói Részönkormányzat elnöke,
 • intézetigazgató által meghívottak.

Kari Tanulmányi Bizottság

A Kari Tanulmányi Bizottság az Óbudai Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott feladatokat látja el.

A Kari Tanulmányi Bizottság tagjai

 • hivatalból az oktatási dékánhelyettes (1 fő), a bizottság elnöke,
 • delegálás útján:
  • 3 intézet delegáltja (3 fő),
  • HÖK képviselő (1 fő).

A Kari Tanulmányi Bizottság oktató tagjait a Kari Tanács választja három évre, a hallgatói tagját a Kari Hallgatói Részönkormányzat delegálja.

Kari Kreditátviteli Bizottság

A Kari Kreditátviteli Bizottság az Óbudai Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott feladatokat látja el.

A Kari Kreditátviteli Bizottság tagjai

 • hivatalból az oktatási dékánhelyettes (1 fő), a bizottság elnöke,
 • delegálás útján a 3 intézet delegáltja (3 fő).

A Kari Kreditátviteli Bizottság oktató tagjait a Kari Tanács választja három évre.

Kari Minőségirányítási Bizottság

A Karon a minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos operatív feladatok ellátásra, valamint a Karon folyó képzési és kutatási tevékenység ellenőrzésére Kari Minőségirányítási Bizottság működik.

A Kari Minőségirányítási Bizottság tagjai

 • hivatalból a kari minőségügyi megbízott (1 fő), a bizottság elnöke,
 • delegálás útján:
  • oktató (2 fő),
  • HÖK képviselője (1 fő).

A Kari Minőségirányítási Bizottság oktató tagjait a Kari Tanács választja három évre, a hallgatói tagját a Kari Hallgatói Részönkormányzat delegálja.

Kari Oktatási Bizottság

A Karon oktatással kapcsolatos operatív feladatok ellátásra Kari Oktatási Bizottság működik, amelynek feladata:

a Kar oktatási dékánhelyettesének segítése,

 • a Karon folyó oktatási feladatok koordinálása, és a Kari Tanács számára készített oktatási előterjesztések előzetes véleményezése.

A Kari Oktatási Bizottság az (1) bekezdésben meghatározott feladatain kívül:

 • véleményezi az oktatást érintő szabályzatok tervezetét,
 • véleményezi a képzési programokat, tanterveket, tantárgyprogramokat, gondoskodik azok folyamatos felülvizsgálatáról.

A Kari Oktatási Bizottság tagjai:

 • állandó tagok:
  • oktatási dékánhelyettes (1 fő),
  • intézetigazgató-helyettesek (3 fő),
  • kari oktatási igazgató (1 fő),
  • BSc koordinátor (1 fő),
  • MSc koordinátor (1 fő),
  • Erasmus koordinátor (1 fő),
  • angol nyelvű képzési koordinátor (1 fő),
  • duális képzésért felelős koordinátor (1 fő),
  • kooperatív képzésért felelős koordinátor (1 fő),
 • meghívott tagok az oktatási dékánhelyettes által meghívott személyek.

A Kari Oktatási Bizottság egyszerű többséggel nyilvánít véleményt, határozatképességet az állandó tagok legalább 50%-ának jelenléte jelenti.

Kari Fegyelmi Bizottság

A Kari Fegyelmi Bizottság a vonatkozó egyetemi szabályzat szerinti feladatokat látja el.

A Kari Fegyelmi Bizottság tagjai:

 • delegálás útján:
  • oktató (4 fő),
  • HÖK képviselő (1 fő).

A Kari Fegyelmi Bizottság oktató tagjait a Kari Tanács választja három évre, a hallgatói tagját a Kari Hallgatói Részönkormányzat delegálja.

Szakmai Tanácsadó Testület

A Neumann János Informatikai Kar vezetésének tanácsadó testülete a Szakmai Tanácsadó Testület, amely a Kar kimagasló tapasztalatokkal rendelkező vezető oktatóiból, valamint az oktatás és az ipar területéről meghívott vezető szakemberekből áll. A Testület tagjait a Kari Tanács véleményének kikérését követően, a dékán kéri fel.