Tisztségviselők

Oktatási dékánhelyettes

Az oktatási dékánhelyettes feladata a kari oktatási tevékenység fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó koncepciók kidolgozása és végrehajtásának szervezése, a kari tantervi fejlesztések irányítása, a Karon folyó egyéb képzési tevékenységekkel (duális képzéssel, kooperatív képzéssel, felnőttképzési tanfolyamokkal) a kihelyezett képzésekkel, az idegen nyelvű képzésekkel, illetve a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzéssel kapcsolatos feladatok koordinálása szakmai-tartalmi felügyelete, a képzés minőségének folyamatos nyomon követése, a Kar Oktatási Bizottságának vezetése, a Kari Kreditátviteli Bizottság vezetése, a Kari Tanulmányi Bizottság vezetése, kapcsolattartás a Kari Hallgatói Önkormányzattal.

mb. oktatási dékánhelyettes: Dr. Póser Valéria

Kutatási dékánhelyettes

A kutatási dékánhelyettes feladatai a a Karon folyó kutatási-fejlesztési munka koordinálásával kapcsolatos kari szintű teendők ellátása, az ügyintézés felügyelete, irányítása és ellenőrzése, a Kar nemzetközi kapcsolatrendszerének koordinálása, nemzetközi ügyintézés felügyelete, irányítása és ellenőrzése, a kari tudományos továbbképzéssel kapcsolatos feladatok koordinálása, a Kar publikációs tevékenységére vonatkozó javaslattétel (a dékán és a Kari Tanács felé) a megvalósítás koordinálása, fejlesztése, éves értékelése, kari kutatási tevékenység koordinálása, a Kar nemzetközi tudományos kapcsolatrendszerének koordinálása, fejlesztése, felsőoktatási intézményi kapcsolatok kezelése, bel- és külföldi tanulmányutak, konferenciák és konferencia részvétel koordinálása, a hatáskörébe tartozó kari szintű pályázati és fejlesztési tevékenység koordinálása, kapcsolattartás a magyar tudományos élet szakterületileg releváns képviselőivel.

Megbízott kutatási dékánhelyettes:

Intézetigazgatók

Az intézetigazgatók feladata az intézet képviselete. Az intézetigazgatók irányítják az intézet oktatóinak és kutatóinak munkáját, az intézet igazgatási, gazdálkodási tevékenységét, megszervezik és ellenőrzik az oktatási szervezeti egységre vonatkozó jogszabályok, továbbá a belső szabályzatok, határozatok, utasítások végrehajtását. Az intézetigazgatók az intézet oktatóinak és kutatóinak munkáját és az intézet igazgatási tevékenységét irányítják. Feladatuk a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés hatékony működtetése, döntenek az intézet minden olyan ügyében, amelyet a Szervezeti és működési szabályzat vagy más belső szabályzat nem utal egyéb személy vagy testület hatáskörébe, felügyelik és ellenőrzik az intézeten belül munka-, tűz-, és vagyonvédelmet.

Az Szoftvertervezés- és Fejlesztés Intézet vezető igazgató Dr. Vámossy Zoltán, az Alkalmazott Matematikai Intézet vezető igazgatója Dr. Kárász Péter, a Kiberfizikai Rendszerek Intézetének vezető igazgatója Dr. habil. Lovas Róbert , és a Biomatika és Alkalmazott Mesterséges Intelligencia Intézet vezető igazgatója Dr. Póser Valéria.

Szakmai Tanácsadó Testület elnöke

A Szakmai Tanácsadó Testület elnöki posztját Prof. Dr. Sima Dezső, a Kar alapító főigazgatója látja el. A Testület elnöke irányítja a testület munkáját, kapcsolatot tart a Neumann János Informatikai Kar vezetésével, összehívja a testület üléseit és meghatározza annak napirendjét.

Dékáni hivatalvezető

A Dékáni Hivatal vezetője a dékánnak közvetlenül alárendelten irányítja a Kar igazgatásával kapcsolatos tevékenységet, igazgatási kérdésekben segíti a Kar vezetőinek munkáját, a Kari Tanács titkáraként részt vesz az ülés előkészítésében, szervezi és ellenőrzi a határozatok végrehajtását, gondoskodik arról, hogy az érintett szervezeti egységek, vezetők, oktatók, munkatársak, hallgatók a Kari Tanács, a kari vezetők határozatait, döntéseit, állásfoglalásait megismerjék, valamint irányítja a Dékáni Hivatal munkáját.

mb. dékáni hivatalvezető: Bacsa Dóra

Kari minőségügyi megbízott

Feladata a Kari Minőségügyi Bizottság irányítása, az oktatói felmérések elkészítése, az oktatás és kutatás minőségének folyamatos monitorozása, monitoring jelentés készítése a Kar vezetése számára, javaslattétel a Kar oktatási és kutatási tevékenységének javítása érdekében, valamint a Kar képviselete az egyetem minőségirányítási rendszerében.

Minőségügyi megbízott: Zsíros Tímea

TDK felelős

A TDK felelős feladata a folyamatos témaajánlatok biztosítása, az egyes témák kidolgozása, hallgatói csoportok szervezése és felügyelete, az oktatók és a hallgatók közötti közvetlen munkakapcsolat biztosítása, a munkák folyamatos figyelemmel kísérése és segítése, a TDK munka karon belüli működésének koordinálása, a dolgozatok és pályamunkák előkészítéséhez szükséges anyagi és szervezési segítség biztosítása Karon belül, a hallgatók és oktatók mozgósítása a TDK munkára, az intézetek közötti közös TDK munkák koordinálása, a TDK feladatok összegyűjtése és nyilvánosságra hozatala, kiírása és propagálása.

TDK felelős: Dr. Vámossy Zoltán

BSc koordinátor

Feladata a diákok beiskolázásának szervezése az alapképzésre; hallgatói előmenetel koordinálása, támogatása; kapcsolattartás a hallgatókkal; a hallgatók mentorálásának koordinálása.

BSc koordinátor: Szabó-Zsidai Krisztina

MSc koordinátor

Feladata a hallgató beiskolázásának szervezése a mesterképzésre; hallgatói előmenetel koordinálása, támogatása; kapcsolattartás a hallgatókkal; a hallgatók mentorálásának koordinálása.

MSc koordinátor: Dr. habil. Ferenci Tamás

Erasmus Koordinátor

Az Erasmus koordinátor az oktatási dékánhelyettes irányításával végzi munkáját, folyamatos kapcsolatot tart az egyetemi Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgatójával. Az Erasmus koordinátor feladata a Kar hallgatói, oktatói és munkatársai által kezdeményezett Erasmus utak koordinálása, valamint az Erasmus rendszer keretében érkező hallgatók, oktatók, és munkatársak fogadásának szervezése. Az Erasmus koordinátor tevékenységéről évente beszámol a Kari Tanácsnak.

Erasmus koordinátorok: Balázsné Dr. Kail Eszter, Vörösné Dr. Bánáti-Baumann Anna, Szabó-Resch Miklós Zsolt

Angol nyelvű képzési koordinátor

Az angol nyelvű képzési koordinátor az oktatási dékánhelyettes irányításával végzi munkáját, folyamatos kapcsolatot tart az egyetemi Nemzetközi Iroda és a Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgatójával. Az angol nyelvű képzési koordinátor feladata a Kar angol nyelvű képzésének koordinálása, szervezése.

Angol nyelvű képzési koordinátor: Dr. Erdélyi Krisztina, Dr. Eigner György

Duális képzési koordinátor

A duális képzési koordinátor az oktatási dékánhelyettes irányításával végzi munkáját, folyamatos kapcsolatot tart a duális partnercégekkel. A duális képzési koordinátor feladata a Kar duális képzésének koordinálása, szervezése.

Duális képzési koordinátor: Dr. Fleiner Rita

 

 

Frissítve: 2020.01.31.