Tisztségviselők

Oktatási dékánhelyettes

Az oktatási dékánhelyettes feladata a kari oktatási tevékenység koordinálása, az oktatási ügyintézés felügyelete, irányítása és ellenőrzése; a kari tantervi fejlesztések irányítása a BSc és MSc szakfelelősök munkájának koordinálásával, a karhoz tartozó szakok tantervei kidolgozásának vezetése az egyetemi szintű irányelvek alapján; a karon folyó egyéb képzési tevékenységek (kooperatív képzés, felnőttképzési tanfolyamok) szakmai-tartalmi felügyelete, az intézetigazgatók koordinálásával, a felsőfokú szakképzés koordinálása; a képzés minőségének folyamatos nyomon követése, benchmarking, a minőségügyi felelős való mindenkori együttműködésben ehhez kapcsolódóan a MAB- és a minőségügyi audit előkészítése; kapcsolattartás a Kari Hallgatói Önkormányzattal, a HÖK pénzügyeinek, az ösztöndíjak utalásának felügyelete; a kari Kreditátviteli Bizottság munkájának felügyelete; a Tanulmányi Osztály munkájának felügyelete, a hallgatói adminisztrációs folyamatok jóváhagyása; a toborzási feladatok irányítása, valamint az órarendkészítés koordinálása, a BSc és MSc koordinátor, az Erasmus és az angol nyelvű képzési koordinátor munkájának irányítása.

Oktatási dékánhelyettes: Prof. Dr. habil. Kovács Levente

Kutatási dékánhelyettes

A kutatási dékánhelyettes feladatai a karon folyó tudományos, K+F+I tevékenység koordinálása, fejlesztése, ellenőrzése, a Kar publikációs tevékenységére vonatkozó javaslattétel (a dékán és a Kari Tanács felé) a megvalósítás koordinálása, fejlesztése, éves értékelése, a Kar nemzetközi tudományos kapcsolatrendszerének koordinálása, fejlesztése, felsőoktatási intézményi kapcsolatok kezelése, valamint kapcsolattartás a magyar tudományos élet szakterületileg releváns képviselőivel.

Kutatási dékánhelyettes: Dr. Felde Imre

Intézetigazgatók

A Karon három intézet működik. Az intézetigazgatók irányítják az intézetek oktató és kutató munkáját, személyzeti, igazgatási, gazdálkodási tevékenységét, szervezik és ellenőrzik az intézetre vonatkozó jogszabályok, továbbá a belső szabályzatok, határozatok, utasítások végrehajtását, döntenek az intézetek minden olyan ügyében, amelyet a Szervezeti és Működési Rend vagy más belső szabályzat nem utal egyéb személy vagy testület hatáskörébe.

Az Alkalmazott Informatikai Intézetet vezető igazgató Dr. Sergyán Szabolcs, az Alkalmazott Matematikai Intézet vezető igazgatója Dr. Kárász Péter és a Biomatika Intézet vezető igazgatója Dr. Kozlovszky Miklós.

Szakmai Tanácsadó Testület Elnöke

A Szakmai Tanácsadó Testület Elnöki posztját Prof. Dr. Sima Dezső, a Kar alapító főigazgatója látja el. A Testület elnöke irányítja a testület munkáját, kapcsolatot tart a Neumann János Informatikai Kar vezetésével, összehívja a testület üléseit és meghatározza annak napirendjét.

Dékáni Hivatalvezető

A Dékáni Hivatal vezetője a dékánnak közvetlenül alárendelten irányítja a Kar igazgatásával kapcsolatos tevékenységet, igazgatási kérdésekben segíti a Kar vezetőinek munkáját, a Kari Tanács titkáraként részt vesz az ülés előkészítésében, szervezi és ellenőrzi a határozatok végrehajtását, gondoskodik arról, hogy az érintett szervezeti egységek, vezetők, oktatók, munkatársak, hallgatók a Kari Tanács, a kari vezetők határozatait, döntéseit, állásfoglalásait megismerjék, valamint irányítja a Dékáni Hivatal munkáját.

Dékáni hivatalvezető: Tóth Krisztina

Kari Minőségügyi Megbízott

Feladata a Kari Minőségügyi Bizottság irányítása, az oktatói felmérések elkészítése, az oktatás és kutatás minőségének folyamatos monitorozása, monitoring jelentés készítése a Kar vezetése számára, javaslattétel a Kar oktatási és kutatási tevékenységének javítása érdekében, valamint a Kar képviselete az egyetem minőségirányítási rendszerében.

Minőségügyi megbízott: Zsíros Tímea.

TDK felelős

A TDK felelős feladata a folyamatos témaajánlatok biztosítása, az egyes témák kidolgozása, hallgatói csoportok szervezése és felügyelete, az oktatók és a hallgatók közötti közvetlen munkakapcsolat biztosítása, a munkák folyamatos figyelemmel kísérése és segítése, a TDK munka karon belüli működésének koordinálása, a dolgozatok és pályamunkák előkészítéséhez szükséges anyagi és szervezési segítség biztosítása, a hallgatók és oktatók mozgósítása a TDK munkára, az intézetek közötti közös TDK munkák koordinálása, a TDK feladatok összegyűjtése és nyilvánosságra hozatala, kiírása és propagálása.

TDK felelős: Dr. Vámossy Zoltán

BSc koordinátor

Feladata a diákok beiskolázásának szervezése az alapképzésre; hallgatói előmenetel koordinálása, támogatása; kapcsolattartás a hallgatókkal; a hallgatók mentorálásának koordinálása.

BSc koordinátor: Dr. Kárász Péter

MSc koordinátor

Feladata a hallgató beiskolázásának szervezése a mesterképzésre; hallgatói előmenetel koordinálása, támogatása; kapcsolattartás a hallgatókkal; a hallgatók mentorálásának koordinálása.

MSc koordinátor: Dr. Póser Valéria

Erasmus Koordinátor

Az Erasmus koordinátor az oktatási dékánhelyettes irányításával végzi munkáját, folyamatos kapcsolatot tart az egyetemi Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgatójával. Az Erasmus koordinátor feladata a Kar hallgatói, oktatói és munkatársai által kezdeményezett Erasmus utak koordinálása, valamint az Erasmus rendszer keretében érkező hallgatók, oktatók, és munkatársak fogadásának szervezése. Az Erasmus koordinátor tevékenységéről évente beszámol a Kari Tanácsnak.

Erasmus koordinátor: Dr. Sergyán Szabolcs

Angol nyelvű képzési koordinátor

Az angol nyelvű képzési koordinátor az oktatási dékánhelyettes irányításával végzi munkáját, folyamatos kapcsolatot tart az egyetemi Nemzetközi Iroda és a Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgatójával. Az angol nyelvű képzési koordinátor feladata a Kar angol nyelvű képzésének koordinálása, szervezése.

Angol nyelvű képzési koordinátor: Dr. Ferenci Tamás