2017/2018.tanév előtti tanterv Alkalmazott matematikus (MSc)

Képzési idő

 • Nappali tagozaton: 4 félév; 1253 kontaktóra
 • Esti tagozaton: 4 félév; 527 kontaktóra

Megszerezhető kreditek száma

120 kredit

Végzettségi szint és a szakképzettség

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • A mesterképzési szak megnevezése: Alkalmazott matematikus (Applied Mathematics)
 • Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
 • Szakképzettség: Okleveles alkalmazott matematikus
 • Szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Applied Mathematician

Képzési területKredit pont
Alapozó ismeretek15-25
Szakmai törzsanyag20-30
Differenciált szakmai anyag40-60
Szabadon választható tantárgyak6
Diplomamunka20
Összesen120

Nyelvi követelmények

A végbizonyítvány megszerzésének feltétele

Nincs nyelvi követelmény a végbizonyítvány megszerzését illetően.

Az oklevél kiadásának feltételei

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A képzés formái

 • Nappali
 • Esti

Az ismeretek ellenőrzése

 • Évközi jegy
 • Vizsga
 • Záróvizsga

A záróvizsgára bocsátás feltételei

 • Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése
 • A bíráló által elfogadott diplomamunka
 • Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

A záróvizsga részei

A záróvizsgára összesen legalább 20 és legfeljebb 30 kreditpontnak megfelelő ismeretanyagot felölelő tantárgyak (tantárgycsoportok) jelölhetők ki.
A záróvizsga a diplomamunka védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett vizsgákból áll. A záróvizsgát a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letenni. A záróvizsga szóbeli vizsga, a felkészülési idő tantárgyanként legalább 30 perc. A bizottság előtt egyidejűleg 1 hallgató vizsgázhat. A jelölt a záróvizsgát akkor kezdheti meg, ha a záróvizsga-bizottság diplomamunkáját legalább elégséges (2) minősítéssel elfogadta. Az elégtelen diplomamunka kijavításának feltételeit az illetékes intézet határozza meg.

A záróvizsga eredménye

A záróvizsga eredménye: a diplomamunkára (Dm) és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek – a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő – átlaga az alábbiak szerint:
Z = (Dm + Z1 + Z2 +…+ Zm) / (1 + m)

Oklevél kiadásának feltétele

 • Sikeres záróvizsga
 • Nyelvi követelmény teljesítése

Tantervek

Tanterv egységes szerkezetben