Testületek / Bizottságok

Kari Tanács

A Kari Tanács hatáskörében meghatározza a Kar oktatási és kutatási munkáját, gazdálkodását alapvetően érintő elveket, feladatokat, programokat és megalkotja a Kar szervezetére és működésére vonatkozó ügyrendjét, a felsőoktatási szakképzés, az alap-, mester- és szakirányú továbbképzés kari feladatait, az egyetemi irányelvek alapján a Karhoz tartozó szakok tanterveit, a Kar gondozásában lévő tantárgyi programokat, a kar szervezeti egységeinek működési rendjét.

A Kari Tanács hatáskörében dönt a kari szervezeti egységek hatáskörét meghaladó minden olyan szervezeti kérdésben, amely nem tartozik felettes testületek és személyek hatáskörébe, a Kar rendelkezésére álló pénz- és vagyoni eszközök felhasználásának elveiről, a jóváhagyott költségvetés felhasználásáról és az előző évi kari költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról, a Kar és a szervezeti egységek munkájáról készített beszámolók elfogadásáról, a Kari Tanács állandó- és munkabizottságai tagjainak és elnökének személyéről, a záróvizsga bizottságok elnökeinek személyéről, továbbá minden olyan ügyben, amelyet a Szenátus, jogszabály, illetve az egyetemi szabályzatok a testület döntési jogkörébe utalnak.

A Kari Tanács hatáskörében javaslatot tesz a Kar szervezetét, működését és fejlesztését, oktatási és kutatási munkáját, gazdálkodását érintő tervekre és a programokra az egyetemi irányelvek alapján, szakalapításra, szakindításra, intézet létesítésére, megszüntetésére, összevonására, a kari képzés korszerűsítésére, új oktatási területekre, oktatói és kutatói, tanári munkakörök létesítésére, pályázatok kiírására, oktatók, kutatók meghívására, oktatói, kutatói, tanári kinevezésekre és felmentésekre, intézetigazgató megbízására, a Kart érintő megállapodásokra, egyetemi elismerések, munkatársi címek (munkatársi, főmunkatárs, tanácsos, főtanácsos) adományozására, szenátusi állandó bizottság Kar által delegált tag személyére.

A Kari Tanács hatáskörében véleményt nyilvánít a Kart érintő és a felettes szervek döntési jogkörébe tartozó ügyekben, egyetemi tanári, kutatóprofesszori kinevezéssel, felmentéssel kapcsolatban, dékáni, dékánhelyettesi, intézetigazgatói és dékáni hivatalvezetői megbízás tárgyában, minden, a Kar feladatait és tevékenységét érintő bizottság elnöke és tagjai kinevezésével és felmentésével kapcsolatban, a rektor, a kancellár, a Szenátus, illetve a Kari Hallgatói Önkormányzat felkérésére.

A Kari Tanács ülései a Kar dolgozói és hallgatói számára nyilvánosak.

A Kari Tanács szavazati jogú tagjai

  – a dékán, mint a tanács elnöke (1 fő),
  – az intézetigazgatók (4 fő),
  – az oktatók választott képviselői (4 fő),
  – a nem oktatók választott képviselője (1 fő),
  – a Kari Hallgatói Önkormányzat elnöke (1 fő),
  – a hallgatói önkormányzat képviselői (2 fő).

Összesen: 13 fő


Dékáni Tanács

A Kar operatív vezető testülete a Dékáni Tanács, amelynek feladata a dékán munkájának segítése, tanácsadó és véleményező testületként, a Kari Tanács számára készített előterjesztések előzetes véleményezése, a Szenátus, a rektor, a Kari Tanács és a dékán határozatainak, a belső szabályzatokból fakadó feladatok végrehajtása, illetve a végrehajtás megszervezése, irányítása, felügyelete, és ellenőrzése. A Dékáni Tanács véleményt nyilvánít bérfejlesztési és jutalmazási keretek kari szintű elosztási elveiről, a javaslatról a dékán a kiadott egyetemi irányelvek figyelembe vételével saját hatáskörében dönt, véleményt nyilvánít a kari oktatás minőségirányítási rendszerének működéséről, valamint a kari kapcsolatok kialakításáról, más szervezetekkel, személyekkel történő együttműködésről, közös társulások létrehozásáról.

A Dékáni Tanács szavazati jogú tagjai:

  – a dékán (1 fő),
  – a dékánhelyettesek (2 fő),
  – az intézetigazgatók (4 fő),
  – szakfejlesztési igazgató (1 fő).

Összesen: 8 fő


Intézeti Tanács

Az Intézeti Tanács hatáskörébe tartozik a tantervi, oktatás- és kutatásfejlesztési javaslatok véleményezése, az intézethez benyújtott oktatói álláspályázatok véleményezése, az intézetigazgató megbízásának véleményezése, továbbá a megbízás visszavonásának kezdeményezése, beszámoltatás az oktatásmentes kutatási alkotóidőszak során elért eredményekről, az intézet költségvetési kereteinek felosztása, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának értékelése.

Az Intézeti Tanács dönt a tantervben a szervezeti egységhez rendelt tantárgyak tematika-javaslatainak elfogadásáról, az intézeti modulok, szakterületi tömbök indításáról, a felsőoktatási szakképzés, az alap- és mesterképzés tantárgy tematika-javaslatok elfogadásáról, az intézet költségvetésének felosztásáról.

Az Intézeti Tanács javaslatot tesz a Kari Tanács részére oktatói, tanári pályázati kiírás kezdeményezésre, a címzetes egyetemi tanári- és docensi cím, valamint egyéb címek adományozására.

Az Intézeti Tanács véleményezi az oktatói, kutató, tanári kinevezési javaslatot, az intézetigazgató és helyettesének megbízását, a nem önálló oktatási egység létrehozását, megszüntetését, a nem önálló oktatási egység vezetői megbízását, a tantárgyak, laborok nem önálló oktatási egységekhez rendelését, mindazon kérdéseket, amelyeket a tanács elnöke a Tanács elé visz.

Az Intézeti Tanács szavazati jogú tagjai:

  – az intézetigazgató, a tanács elnöke (1 fő),
  – az intézetigazgató-helyettes (1 fő),
  – az oktatók képviselői (4 fő),
  – a nem oktatók képviselője (1 fő),
  – a hallgatók képviselői (2 fő).

Összesen: 9 fő


Kari Tanulmányi Bizottság

A Kari Tanulmányi Bizottság az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott feladatokat látja el.

A Kari Tanulmányi Bizottság tagjai:

– hivatalból:
       – az oktatási dékánhelyettes (1 fő), a bizottság elnöke,
– választás, illetve delegálás útján:
       – az intézetigazgatók delegálása útján intézetenként 1 fő (4 fő),
       – a Kari Hallgatói Önkormányzat képviselő (1 fő).

A Kari Tanulmányi Bizottság oktató tagjait a Kari Tanács választja három évre, a hallgatói tagját a Kari Hallgatói Részönkormányzat delegálja.


Kari Kreditátviteli Bizottság

A Kari Kreditátviteli Bizottság az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott feladatokat látja el.

A Kari Kreditátviteli Bizottság tagjai:

   – hivatalból az oktatási dékánhelyettes (1 fő), a bizottság elnöke,
   – az intézetigazgatók delegálása útján intézetenként 1 fő (4 fő).


Kari Minőségirányítási Bizottság

A Karon a minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos operatív feladatok ellátásra, valamint a Karon folyó képzési és kutatási tevékenység ellenőrzésére Kari Minőségirányítási Bizottság működik.

A Kari Minőségirányítási Bizottság tagjai:

   – hivatalból:
         – a kari minőségirányítási megbízott (1 fő), a bizottság elnöke,
   – választás, illetve delegálás útján:
         – oktató (2 fő),
         – a kari Hallgatói Önkormányzat képviselője (1 fő).

Összesen: 4 fő


Kari Oktatási Bizottság

A Karon az oktatással kapcsolatos operatív feladatok ellátásra Kari Oktatási Bizottság működik. Feladata az oktatási dékánhelyettes  munkájának segítése, a Karon folyó oktatási feladatok koordinálása és a Kari Tanács számára készített oktatási előterjesztések előzetes véleményezése. Véleményezi az oktatást érintő szabályzatok tervezetét, a képzési programokat, tanterveket, tantárgyprogramokat, gondoskodik azok folyamatos felülvizsgálatáról.

  – a Kar oktatási dékánhelyettesének segítése,
  – a Karon folyó oktatási feladatok koordinálása, és a Kari Tanács számára készített oktatási előterjesztések előzetes véleményezése.

A Kari Oktatási Bizottság szavazati jogú tagjai:

  – az oktatási dékánhelyettes (1 fő),
  – az intézetigazgató-helyettesek (4 fő),
  – az oktatási igazgató (1 fő),
  – a Tanulmányi Iroda vezetője vagy az általa kijelölt személéy (1 fő),
  – a kari Neptun rendszergazda (1 fő).

Összesen: 8 fő


Kari Fegyelmi Bizottság

A Kari Fegyelmi Bizottság összetételét, továbbá működési rendjét az Óbudai Egyetem hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje szabályozza.

A Kari Fegyelmi bizottság tagjai:

   – választás útján:
         – oktatók képviselője (2 fő),
   – hivatalból:
         – a kari Hallgatói Önkormányzat képviselője (1 fő).


Szakmai Tanácsadó Testület

A Neumann János Informatikai Kar vezetésének tanácsadó testülete a Szakmai Tanácsadó Testület, amely a Kar kimagasló tapasztalatokkal rendelkező vezető oktatóiból, valamint az oktatás és az ipar területéről meghívott vezető szakemberekből áll. A Testület tagjait a Kari Tanács véleményének kikérését követően a dékán kéri fel.