2017/2018. tanév előtti tanterv Mérnökinformatikus (BSc)

Képzési idő

 • Nappali tagozaton: 7 félév, 2282 kontaktóra (testnevelés és nyelvi óra nélkül)
 • Esti tagozaton: 7 félév, 1141 kontaktóra (testnevelés és nyelvi óra nélkül)

Megszerezhető kreditek száma

210 kredit

Végzettségi szint és a szakképzettség

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • Az alapképzési szak megnevezése: Mérnök informatikus / Engineering Information Technology
 • Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)
 • Szakképzettség: Mérnök informatikus
 • Szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Engineering Information Technolgist

Képzési területKredit pont
Matematikai és természettudományi alapismeretek40
Gazdasági és humán ismeretek20
Szakmai törzsanyag95
Differenciált szakmai ismeretek30
Szabadon választható10
Szakdolgozat15
Összes kredit pont210

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat időtartama 8 hét

Testnevelés

Nappali tagozaton kritérium tárgy, amely a 2. és a 3. félévben kerül meghirdetésre heti 2–2 órában.

Nyelvi követelmények

A végbizonyítvány megszerzésének feltétele

Minden nappali alapképzésben résztvevő hallgatónak kritérium tárgyként fel kell vennie 2, az egyetem által meghirdetett angol vagy német nyelvű szakmai kurzust, és teljesítenie kell, az arra előírt számonkérést.
Amennyiben a hallgató a kritériumtárgyat nem angol nyelven teljesítette, úgy igazolnia kell angol alapfokú nyelvtudását, a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Az oklevél kiadásának feltétele

Az alapfokozat megszerzéséhez idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Az egyetem az angol, német, spanyol, olasz, francia, portugál, orosz nyelvek valamelyikéből letett nyelvvizsgát fogadja el.

A képzés formái

 • Nappali
 • Esti

Az ismeretek ellenőrzése

 • Évközi jegy
 • Vizsga
 • Szigorlat
 • Záróvizsga

A záróvizsgára bocsátás feltételei

 • Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése
 • A bíráló által elfogadott szakdolgozat

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot — a nyelvi követelmény teljesítése, a szakdolgozat elkészítése kivételével — teljesítette, és az előírt kreditet megszerezte.

A záróvizsga részei

A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll (felkészülési idő tantárgyanként legalább 30 perc), amelyet a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letennie.

A záróvizsga eredménye

A szakdolgozatra és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek – a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő – súlyozott átlaga az alábbiak szerint:

Z = (SZD + Z1+Z2+…+Zm)/(1+m).

Oklevél kiadásának feltétele

 • Sikeres záróvizsga
 • Nyelvi követelmény teljesítése

Kooperatív képzés lehetősége

A kooperatív képzés az egyetem nappali alapképzéséhez kapcsolódó, önkéntes, kiegészítő (egy vagy két féléves) gyakorlati modul, amelyben az egyetem és valamely gazdasági társaság, vállalat, intézmény együttműködnek annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók – a képzési célban megfogalmazottak szerint – szakmai gyakorlatot szerezzenek.

Tantervek