2017/2018. tanévtől induló tanterv Üzemmérnök-Informatikus (alapképzés)

Szak megnevezése

Üzemmérnök-informatikus (Computer Science Operational Engineering)

Képzési terület

informatika

Képzési szint

alapképzés (Bachelor of Profession, rövidítve: BProf) üzemmérnök-informatikus

Képzés nyelve

magyar

Képzés munkarendje és a képzési idő félévekben, kontaktórák száma

Képzési területFélévek számaÓrák száma
nappali munkarend62310

Specializációk

Az egyes specializációk évente, felváltva indulnak.

Szoftvertervezés- és fejlesztés specializáció
Kiberbiztonsági specializáció

Duális/Kooperatív képzés lehetősége

utolsó két félévben mintatanterv szerint történik

Elhelyezkedési lehetőségek

IT szektor, informatikusi munkakör (programozó, rendszerüzemeltető, tesztelő)

Kapcsolódó mesterképzések az Óbudai Egyetemen

Mérnökinformatikus MSc

A fokozat megszerzéshez összegyűjtendő kreditek száma

180 kredit

Végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor of profession) fokozat
  • szakképzettség: üzemmérnök-informatikus
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Computer Science Operational Engineer

A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása

482

Képzési cél

A képzés célja olyan informatikai üzemmérnökök képzése, akik képesek műszaki informatikai alkalmazások és informatikai infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és adott szoftver platformon történő fejlesztésére, valamint azok adat- és programrendszereinek megismerésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

a) tudása

Ismeri az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges alapvető matematikai és fizikai elveket és módszereket.

Ismeri az informatikai rendszerek hardver- és szoftverelemeinek működését, megvalósításuk technológiáját.

Ismeri az informatikai hálózatok felépítését, működését, megvalósítását, alapvető adatbiztonsági ismeretekkel bír.

Ismeri a főbb programozási paradigmákat, programnyelveket, fejlesztési eszközöket.

Ismeri a mobil alkalmazásfejlesztés sajátosságait.

Ismeri az adatbázisalapú rendszerek felépítését, tulajdonságait.

Tudása kiterjed az információs rendszerek modellezésére.

Ismeri a felhasználói interfészek és grafikus alkalmazások megvalósítási lehetőségeit.

Ismeri a korszerű, általános célú operációs rendszerek kezelését.

Ismeri az IT (Information Technology) biztonság szempontjait.

Ismeri a fontos szoftverfejlesztési módszertanokat, informatikai tervek és dokumentációk jelölésrendszerét.

Az angolnyelv-tudása eléri a képzéshez, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.

Angolnyelv-tudása eléri a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges szintet.

b) képességei

Képes a korszerű, általános célú operációs rendszerek menedzselésére.

Képes adatbázis rendszerek felhasználására.

Képes felhasználói interfészek és grafikus alkalmazások megvalósítására.

Képes informatikai és információs infrastrukturális rendszerek telepítési és üzemeltetési feladatainak ellátásához szükséges mérnöki gyakorlati módszerek alkalmazására.

Képes programozásra objektumorientált, vizuális és egyéb programozási környezetben.

Képes korszerű, általános célú operációs rendszerek telepítésére, konfigurálására, hibaelhárítására, üzemeltetésére, továbbfejlesztésére.

Képes infokommunikációs hálózatok telepítésére, konfigurálására, hibaelhárítására, üzemeltetésére, továbbfejlesztésére, védelmére.

Képes rétegezett és elosztott rendszerek programozására, WEB és mobilprogramozásra.

Képes beágyazott rendszerek megvalósításában való részvételre.

Képes a tanult fejlesztési módszereket, hibakeresési, tesztelési és minőségbiztosítási eljárásokat felhasználva tervezési, fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátására.

Képes csoportmunkában együttműködni saját és más szakterületek képviselőivel egy adott probléma megoldásának kidolgozásában.

Képes az angol nyelvű szakirodalom megismerésére, a szakszöveg megértésére és feldolgozására.

Képes magyar és angol nyelven kommunikálni szakmai kérdésekről felhasználókkal és szakember kollégákkal.

Képes folyamatos önképzésre, lépést tartva ezáltal az informatikai szakma fejlődésével.

c) attitűdje

Nyitott az új módszerek, programozási nyelvek, eljárások megismerésére és azok készségszintű elsajátítására, valamint lépést tud tartani ezek fejlődésével.

Nyitott az informatikai eszközöket alkalmazó más szakterületek megismerésére és az ott felmerülő informatikai problémák megoldására, együttműködve az adott terület szakembereivel.

Érti és magáénak érzi a szakma etikai elveit és jogi vonatkozásait, döntési helyzetekben maradéktalanul figyelembe véve azokat.

Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre.

Szem előtt tartja és ügyel a munkatársai és a megrendelők adatainak, információinak biztonságára.

d) autonómiája és felelőssége

Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.

Az alkalmazott technológiák hiányosságait és kockázatait igyekszik kiküszöbölni.

Az informatikai biztonságra törekedve felkészül a potenciális veszélyek és támadások kivédésére.

A képzés főbb területei

Képzési területKredit pont
Természettudományi alapismeretek23
Gazdasági és humán ismeretek14
Szakmai törzsanyag76
Kooperatív képzés15
Specializáció27
Szabadon választható10
Szakdolgozat15
Összesen:180

Kritériumkövetelmények

Testnevelés

A tárgy a mintatantervi 2. és 3. félévben kerül meghirdetésre heti 2 óra terheléssel.

Idegen nyelven teljesítendő tárgyak

Minden nappali munkarendű – magyar képzési nyelvű – alapképzésben résztvevő hallgatónak kritériumtárgyként fel kell vennie két, az egyetem által meghirdetett, angol vagy német nyelvű szakmai kurzust, és teljesítenie kell az arra előírt számonkérést. Amennyiben a hallgató a kritériumtárgyat nem angol nyelven teljesítette, úgy igazolnia kell angol alapfokú nyelvtudását, a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Szaknyelvi követelmények

Minden nappali alapképzésben résztvevő hallgatónak kritérium tárgyként fel kell vennie kettő, az egyetem által meghirdetett angol vagy német nyelvű szakmai kurzust, és teljesítenie kell az arra előírt számonkérést. Amennyiben a hallgató a kritériumtárgyat nem angol nyelven teljesítette, úgy igazolnia kell az angol alapfokú nyelvtudását. Ameddig a hallgató nem tesz eleget ezen kötelezettségének, igazolt nyelvtudás hiányában végbizonyítvány nem adható számára, hallgatói jogviszonya pedig szünetel.

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat egyéni vagy csoportmunkában teljesítendő erre alkalmas szervezetnél (kooperatív képzés keretein belül) vagy a felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen, legalább 8 hétig tartó (320 igazolt munkaórát tartalmazó) projekt-struktúrájú gyakorlatban.

Idegen nyelvi követelmények (a fokozat megszerzéséhez)

Az alapfokozat megszerzéséhez feltétel egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

Az ismeretek ellenőrzése

a) a szorgalmi időszakban tett írásbeli vagy szóbeli beszámolóval, írásbeli (zárthelyi) dolgozattal, illetve otthoni munkával készített feladat (terv, mérési jegyzőkönyv stb.) értékelésével, évközi jeggyel vagy aláírással,
b) a szorgalmi időszakban tett elővizsgával,
c) a vizsgaidőszakban tett vizsgával vagy szigorlattal és
d) záróvizsgával.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

a) Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése.
b) A bíráló által elfogadott szakdolgozat.
A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot – az idegennyelvi követelmény teljesítése és a szakdolgozat /diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette, valamint az előírt kreditet megszerezte.

A záróvizsga részei

A záróvizsga a diplomamunka védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll (felkészülési idő tantárgyanként legalább 30 perc), amelyet a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letennie.
A záróvizsgára összesen legalább 20 és legfeljebb 30 kreditpontnak megfelelő ismeretanyagot felölelő tantárgyak (tantárgycsoportok) jelölhetők ki.
A szóbeli vizsga kérdéssorát a jelöltek a záróvizsga előtt 30 nappal megkapják.
A jelölt a vizsgát akkor kezdheti meg, ha a záróvizsga-bizottság diplomamunkáját legalább elégséges (2) minősítéssel elfogadta. Az elégtelen szakdolgozat vagy diplomamunka kijavításának feltételeit az illetékes intézet határozza meg.

A záróvizsga eredménye

A szakdolgozatra (SZD) és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek (Z1…Zm) – a záróvizsga tárgyak számát figyelembe vevő – súlyozott átlaga az alábbiak szerint:

Z =(SZD + Z1+Z2+…+Zm)/(1+m).

Oklevél kiadásának feltételei

a) Sikeres záróvizsga,
b) Bármely idegen nyelvből tett, legalább B2 szintű, komplex nyelvvizsga.

Kooperatív képzés lehetősége

A kooperatív képzés az egyetem nappali munkarendű alapképzéséhez kapcsolódó, önkéntes kiegészítő (egy vagy két féléves) gyakorlati modul, amelyben az egyetem és valamely gazdasági társaság, vállalat, intézmény együttműködnek annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók – a képzési célban megfogalmazottak szerint – szakmai gyakorlatot szerezzenek.