Záróvizsga protokoll

A veszélyhelyzet miatt 2020.03.23-tól megváltozott az oktatás formája. Prof. Dr. Kovács Levente rektor utasítást adott ki az Óbudai Egyetem záróvizsgáztatási rendjéről a 2019/2020-as tanév II. félévére vonatkozóan, mely szerint a hallgatók, az oktatók és a munkatársak egészségének védelme érdekében a záróvizsgák a személyes jelenlét elkerülése érdekében, online formában tarthatók. A rektori utasítás itt megtekinthető:

https://news.uni-obuda.hu/articles/2020/05/21/rektori-utasitas-a-ii-felev-zarovizsgaztatasi-rendjerol

Általános szabályok

 1. A hallgató köteles a vizsgához szükséges technikai feltételeket, valamint a nyugodt környezetet biztosítani.
 2. A hallgató köteles a záróvizsga bizottság, vagy a jegyzőkönyv vezető kérésére magát személyi azonosító dokumentum felmutatásával igazolni.
 3. Mivel a záróvizsga online módon zajlik, nincs szükség bekötött szakdolgozatra/diplomamunkára. A bíráló, a vizsgabizottság, és az ÓE archívuma is a digitális verziót kapja meg, melyet már minden jelentkező feltöltött a plágium ellenőrző, valamint a Moodle rendszerbe.
 4. A hallgató a záróvizsgát a diplomamunka/szakdolgozat bemutatásával kezdi, erre legfeljebb 10 perc áll rendelkezésére. A prezentáció során a hallgató képernyőmegosztást alkalmaz. A bizottság kérheti a prezentáció rövidítését, összegzését. Ezután a vizsgabizottság kérdéseket tesz fel a diplomamunka/szakdolgozathoz kapcsolódóan, A prezentáció után a képernyőmegosztást ki kell kapcsolnia a hallgatónak.
 5. A diplomamunka/szakdolgozat védést a vizsgabizottságba beosztott összes hallgató végig hallgathatja (kivéve a titkosított dolgozat védését), vagy a védése után kiléphet.
 6. A sikeres védést követheti csak tételhúzás.
 7. A felelés a bizottsági táblázatokban szereplő sorrendben történik.
 8. A vizsgázó véletlenszám-generátorral kap egy tételt. Felkészülési idő nincs. Pár mondatban összefoglalja az adott témát, majd a vizsgáztatók kérdéseire azonnali válaszadás történik.
 9. A vizsgán a hallgató csak az előírás szerint használhatja a kamerát és a teljes képernyőt, emellett tőle a vizsgakörnyezet megmutatása bármikor kérhető.
 10. Tételhúzást követő technikai probléma esetén (pl. internetes kapcsolat megszakadása vagy akadozása, probléma a kép és/vagy hang továbbításában, stb.) amennyiben a kapcsolat nem állítható azonnal helyre, a bizottság két további ismételt alkalommal kezdeményezi a hallgató záróvizsgájának folytatását a hallgató újbóli hívásával. Ezt kétszer kell a bizottságnak megpróbálnia, ahol a két hívás között minimum 5 perc kell elteljen. A visszahívásokat a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A helyreállított kapcsolat után a bizottság nem a vizsgatételt vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó ismereteket kérdezi, hanem a szak tekintetében releváns más kérdéseket tehet fel a hallgatónak.
 11. Technikai probléma miatt végleg megszakadt vizsga nem minősül érdemjegyszerzési kísérletnek vagy eredménytelen vizsgának.
 12. Amennyiben egy hallgató a záróvizsga kezdetétől számított fél órán belül nem érhető el és a bizottság kétszer megismételte behívását (a két hívás között 15 perc szünetet tartva) eredménytelenül, a hallgató hiányzónak minősül. A hiányzó hallgató vizsgája nem minősül érdemjegyszerzési kísérletnek vagy eredménytelen vizsgának.
 13. A Teams rendszerben esetlegesen fellépő problémák orvoslásának és a záróvizsga lefolytatásának biztosítása érdekében a hallgató a kari Dékáni Hivatalvezetőnek előzetesen megküldi, hogy milyen alternatív platformot tud használni (pl. Skype, Viber, Messenger), valamint megküldi ezen az elérhetőségét.
 14. A technikai problémák elkerülése érdekében a záróvizsgára jelentkezett hallgatók kötelesek a Neptunban nyilvántartott elérhetőségüket (email cím, telefonos elérhetőség) ellenőrizni A hallgató vállalja, hogy azokban 2020. június 30. után változtatást nem eszközöl, illetve ha saját maga módosítani nem tudja, akkor a változtatás iránti kérelmével legkésőbb 2020. június 30-ig fordul írásban a tanulmányi ügyintézőjéhez.
 15. A hallgató felelőssége és feladata, hogy olyan eszközről jelentkezzen be, mely alkalmas arra, hogy a záróvizsgakor használt alkalmazás a hang és képi átvitelt megfelelő minőségben egyaránt biztosítani tudja. A vizsga során a hallgató által használt helyiségben csak és kizárólag ő maga lehet jelen. Erről a bizottság meggyőződik: kérheti, hogy a hallgató a vizsgakörnyezetet kamerán keresztül mutassa be. A hallgató vállalja, hogy a vizsga során kameráját nem kapcsolja ki, mikrofonját nem némítja el, nem használ a fülbe közvetlen közelről hangjelet továbbító eszközt (pl. headsetek, különféle fülhallgatók). A hallgató környezetét nem maszkolhatja, vagy bármilyen módon nem takarhatja ki például alternatív háttér beállításával.
 16. A hallgató nyilatkozik, hogy meg nem engedett eszközt vagy más személy segítségét a vizsga során nem vesz igénybe. Kivételt képeznek a speciális szükségletű hallgatók, amennyiben szóbeli kommunikációjukban akadályoztatva vannak, vagy a technikai eszközök kezelése számukra nem lehetséges: ilyenkor a segítő személy jelenlétéről a bizottság elnöke dönt, illetve felügyeli az ő közreműködését. A bizottság bármikor kérheti a vizsgakörnyezet újbóli, azonnali bemutatását. Ha ennek a hallgató nem, vagy csak vonakodva, késlekedve tesz eleget, a vizsgát annak eredménytelen minősítésével a bizottság felfüggesztheti, és a hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban kísérelhet meg új vizsgát.
 17. A személyhez fűződő jogok védelme érdekében a vizsgáról sem a hallgató, sem a záróvizsga-bizottság nem készíthet sem képi sem hangfelvételt.

A záróvizsga helye

A záróvizsga helye az MS TEAMS ALKALMAZÁS. A záróvizsgára jelentkezett hallgatók meghívást kapnak az egyes záróvizsga-bizottságokba. Akinek van ÓE-s …@stud.uni-obuda.hu e-mail címe (amelyet minden aktív hallgató a support@uni-obuda.hu e-mail címen igényelhet) azokat felvesszük az egyes bizottságokba. Akinek nincsen ilyen, mert már korábban abszolvált, annak pedig meghívót küldünk a vizsgabizottság felületére a Neptunban megadott e-mail címére, és Guest (vendég) státuszban tud a kiküldött linken belépni.

Kötelező főpróba: záróvizsga-konzultáció

Záróvizsga konzultációval egybekötött technikai próbát bizottságonként, július 1-én 10 órától tartunk. A részvétel kötelező! Kérjük, hogy erre az időpontra minden záróvizsgázni szándékozó készüljön fel, hogy mind a kamerát, mind a mikrofont és a képernyőmegosztást tesztelni tudja.

Akinek problémát okoz elérni a záróvizsga Teams felületet, az mielőbb jelezze a specializáció felelősének a bizottság számával, a záróvizsga időpontjával együtt, ahova beosztásra került, még a konzultációt megelőzően kérjen segítséget.

Az egyes specializációk záróvizsgájáért felelősök elérhetősége:

BSc

Informatikai biztonság és Rendszermérnök specializáció,
Kiberbiztonsági szakmérnök/szakember SZT:

Dr. Póser Valéria poser.valeria@nik.uni-obuda.hu

Vállalati információs rendszerek specializáció:

Dr. Holyinka Péter holyinka.peter@nik.uni-obuda.hu
Dr. Fleiner Rita fleiner.rita@nik.uni-obuda.hu

Beágyazott rendszerek és Mobil informatika specializáció:

Dr. habil. Molnár András molnar.andras@nik.uni-obuda.hu,
Lovas István lovas.istvan@nik.uni-obuda.hu

Szoftverrendszerek fejlesztése specializáció,
Robotika specializáció (BSc),
Informatikai és automatizált rendszerek specializáció:

Dr. habil. Szénási Sándor szenasi.sandor@nik.uni-obuda.hu

IT Security and Systems Engineer Specialization:

Dr. habil. Lovas Róbert lovas.robert@nik.uni-obuda.hu,
Vörösné Dr. Bánáti-Baumann Anna banati.anna@nik.uni-obuda.hu

MSc

Robotics specialization,
Robotika specializáció,
Biomedical engineering specialization,
Orvosi mérnökinformatikai specializáció:

Dr. Eigner György eigner.gyorgy@nik.uni-obuda.hu

Kérjük a záróvizsgázókat, hogy prezentációjukat a záróvizsgát megelőző nap 20 óráig töltsék fel a Moodle rendszerbe. A prezentációhoz ajánlott sablon az alábbi linken tölthető le.

A záróvizsga menete

 • Vizsgáztatók megkapják a szükséges információkat tartalmazó dokumentumokat.
 • A Várakozóban a jegyzőkönyvvezetők ellenőrzik a személyazonosságot a vizsgázó fényképes igazolványának kamerába történő bemutatásával.
 • Mindenki bejelentkezik a Védés vizsgázó szobába (az éppen nem védő hallgatók, konzulensek, érdeklődők elnémított mikrofonnal és kikapcsolt képernyővel).
 • A védés a vizsgatáblázatban megadott sorrendben zajlik, kivéve a titkosított dolgozatot, ha van. A titkosított a legvégén véd.
 • A felelő bekapcsolja kameráját és mikrofonját, tőle a vizsgakörnyezet megmutatása kérhető.
 • A prezentálás a hallgató gépén történik (ugyanaz a ppt legyen, amit a Moodle-ba feltöltött), megosztva a képernyőjét, úgy hogy őt is láthassák.
 • A védések végén minden hallgató kimegy a Várakozóba.
 • Ha van titkosított dolgozat, akkor a bizottság meghallgatja a titkos dolgozat védését is.
 • A bizottság megvitatja a védések eredményét.
 • A várakozóban kihirdeti az elnök, hogy kik folytathatják a vizsgát.
 • A bizottság kettéoszlik (min. 2-2 fő). Az elnök tetszőlegesen választhat és váltogathat.
 • 2 hallgató bejelentkezik az Architektúrák vizsgázó szobába, véletlenszám-generátorral az 1. tételt húz és felkészül (max. 10 perc), a 2. vár. Korszerű architektúrákból használhatják a szokásos ábrákat, táblázatokat a felkészülés és a felelés közben. A felkészülési idő letelte után a 2. hallgató is tételt húz, felkészül, míg az 1. hallgató felel. A lefelelt hallgató kimegy a várakozóba, bejelentkezik a 3., tételt húz és felkészül, míg a 2. hallgató felel. Stb. Az utolsó előtti hallgató bent marad és végig hallgatja az utolsó feleletet.
 • 2 hallgató bejelentkezik a Specializáció vizsgázóba, az 1. tételt húz és felel, a 2. vár. Az 1. hallgató felelete után kimegy a várakozóba, a 3. hallgató bejelentkezik, a 2. hallgató is tételt húz és felel. Stb. Az utolsó előtti hallgató bent marad és végig hallgatja az utolsó feleletet.
 • A tételhúzás a következőképpen zajlik: a random.org oldalon a jegyzőkönyvvezető a többi résztvevővel képernyőjét megosztva egy véletlen számot generál, majd a tételt hangosan felolvassa, valamint meg is jeleníti a képernyőjén.
 • A jegyzőkönyvvezető rögzíti a kihúzott tételeket minden esetben.
 • Ha mindenki lefelelt, a bizottság össze ül a Védés szobában és megvitatja az eredményeket, majd az elnök a Várakozó szobában kihirdeti a záróvizsga eredményeit.

A záróvizsga eredménye:

A záróvizsga eredménye a Képzési és Kimeneti Követelményeknél meghatározott módon történik.

A záróvizsga sikertelen, ha bármelyik kapott érdemjegy elégtelen. A záróvizsga eredményét a bizottság elnöke hirdeti ki a záróvizsga bizottság védéseket és feleleteket követő egyeztető megbeszélését követően.