2017/2018. tanévtől induló tanterv Alkalmazott matematikus (MSc)

Képzési cél

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a valós életben, a műszaki- és természettudományokban, az iparban és gazdaságban megjelenő problémákat képesek hatékonyan modellezni és megoldani. A tanterv a SIAM megfelelő nemzetközi ajánlásait követi, kiemelve az alkalmazás-orientált matematikát, tapasztalat-alapú alkalmazásokat, modellezés és kommunikációs készségeket, csapatmunkát, számítógépes programozást és a nagy teljesítményű számítástechnikát.

Képzési idő

 • nappali tagozaton: 4 félév, 1253 kontaktóra
 • esti tagozaton: 4 félév, 625 kontaktóra

Megszerezhető kreditek száma

120 kredit

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

A mesterképzési szak megnevezése: Alkalmazott matematikus (Applied Mathematics)

A képzés főbb területei

TerületKredit pont
Alapozó ismeretek (matematika BSc hiányában)20
Szakmai törzsanyag27
Differenciált szakmai anyag (mérnöki matematika)38
Szabadon választható tantárgyak15
Diplomamunka20
Összesen:120

Nyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A képzés formái

 • nappali
 • esti

Az ismeretek ellenőrzése

 • évközi jegy
 • vizsga
 • záróvizsga

A záróvizsgára bocsátás feltételei

 • végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése
 • a bíráló által elfogadott diplomamunka

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – a diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette, és az előírt kreditet megszerezte.

A záróvizsga részei

A záróvizsga a diplomamunka védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll (felkészülési idő tantárgyanként legalább 30 perc), amelyet a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letennie.

A záróvizsga eredményének (Z) számítási módja

A diplomamunkára és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek – a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő – átlaga az alábbiak szerint:

Z =(SZD + Z1+Z2+…+Zm)/(1+m)

Oklevél kiadásának feltétele

 • sikeres záróvizsga
 • A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.