A Fővárosi Önkormányzat ismét meghiredeti Ösztöndíjprogramját

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Önkormányzata a BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM keretében pályázatot hirdet felsőfokú tanulmányokat folytató, nappali tagozatos hallgatók számára

A BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM célja:

 • A pályázatot elnyerő, felsőoktatási képzésben részt vevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismertesse a helyi közigazgatás és a közszolgáltatások rendszerét;
 • Hozzájáruljon a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához.

A PROGRAM keretei, feltételei:

 1. A Program időtartama: várhatóan 2021. szeptember 1. – 2022. január 31.
 2. Az ösztöndíjasok létszáma: egyidejűleg legfeljebb 20 fő
 3. A Program résztvevője lehet az a
  • a magyar állampolgárságú vagy
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező vagy
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú,

büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, nappali tagozatos, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató, aki:

 • valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;
 • a jelentkezést megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félévben átlagosan legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
 • vállalja, hogy a fogadó szervezetek valamelyikénél az ösztöndíjas időszak alatta mentorral egyeztetett ütemterv alapján hetente legalább 20 órában a rábízott, a fogadó szervezetek tevékenysége szempontjából releváns kutatási feladatokat ellátja;
 • angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
 • vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt legalább egy és legfeljebb négy, összesen legalább 60 000 karakter (másfél szerzői ív) terjedelmű tanulmányt készít a mellékelt, a fogadó szervezetek által megadott, mentor által jóváhagyott, az ösztöndíjas tevékenységéhez kapcsolódó témában, melyet a mentora ötfokozatú skálán, írásbeli indoklással értékel;
 • vállalja, hogy az előírt követelmények nem teljesítése esetén, a letöltött ösztöndíjas időszakra vonatkozó, kiutalt ösztöndíjat visszafizeti.
 • Az ösztöndíj mértéke: nettó 100.000,-Ft/hó/fő

Jelentkezési határidő: 2021. július 11.

Elbírálás határideje: várhatóan a bizottsági meghallgatást követő 15 napon belül

A pályázati határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A Fővárosi Önkormányzat fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatban feltüntetett adatokat ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázó valótlan adatokat állított és az alapján jutott ösztöndíjhoz, a kiutalt összeget vissza kell fizetnie.

A formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezőket a főpolgármester által felkért legalább 4 tagú bíráló bizottság hallgatja meg. A bíráló bizottság egyik tagját a választott téma szerint illetékes fogadó szervezeti egységtől kell felkérni. A bizottság javaslatának figyelembevételével az ösztöndíjak odaítéléséről a főpolgármester dönt. A pályázat eredményéről a pályázók a döntést követő 8 napon belül értesítést kapnak.

A pályázó Budapest Főváros Önkormányzatánál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó döntés meghozatalára, az ösztöndíj-megállapodás megkötésére, az ösztöndíj folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogsértő vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására egy alkalommal a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, az indokok megjelölésével, írásban van lehetőség. A kifogásban meg kell jelölni a kifogást emelő nevét, értesítési címét, valamint azokat az indokokat – a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést –, melyekre tekintettel a kifogást emelő kéri a döntés felülvizsgálatát. Indokolás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra.

A pályázat benyújtásával összefüggő adatkezelésről a Budapest Ösztöndíj Programra pályázók és a Programban résztvevők részére készült adatkezelési tájékoztató ad részletes tájékoztatást, mely a https://einfoszab.budapest.hu/list/palyazat-osztondij-view oldalon megtalálható.

A pályázati anyagok – a sikeres pályázatok kivételével – megsemmisítésre kerülnek:

 • kifogás hiányában: a kifogásra nyitva álló 10 napos határidőt követően azonnal,
 • kifogás esetén: a jogorvoslati eljárás lezárását követő 30 napon belül.

Jelentkezés módja:

A pályázatot 2021. július 11-én éjfélig lehet benyújtani elektronikus úton, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humánerőforrás-menedzsment Főosztályának címezve, a szemelyzeti@budapest.hu e-mail-címre megküldve. A tárgyban kérjük megjelölni: „Budapest Ösztöndíj Program 2021/2022”.

Kapcsolattartó: Szőke Brigitta (e-mail: szokeb@budapest.hu, telefon: 1/327-1579)

A kutatási témák, a pályázati adatlap, a nyilatkozatok, az adatkezelési tájékoztató, valamint a Budapest Ösztöndíj Program részletes szabályait tartalmazó 44/2008. (IX. 10.) önkormányzati rendelet megtalálható a https://einfoszab.budapest.hu/list/palyazat-osztondij-view oldalon.

A pályázat során benyújtandó iratok:

 1. Pályázati adatlap
 2. Fényképes önéletrajz
 3. Motivációs levél legfeljebb 3 gépelt oldal terjedelemben
  A motivációs levélnek tartalmaznia kell a szakmai kompetenciákat, érdeklődési köröket, illetve a fogadó szervezeti egységek által megjelölt valamely témával összefüggő kutatási terv összefoglalását is.
 4. 30 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony-igazolás
 5. Nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata
 6. A jelentkezést megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félév súlyozott tanulmányi átlagáról a felsőoktatási intézmény tanulmányi hivatala által kiadott, hitelesített (lepecsételt) igazolás (törzslap/teljesítésigazolás/tárgyteljesítési lap stb.). Ha a hallgató mesterképzésben vesz részt, és abban két lezárt félévet még nem teljesített, akkor a mesterképzés bemeneti követelményét jelentő alapképzés érintett féléveiről kiadott igazolás
 7. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy ennek hiányáról (a pályázati dokumentumok között megtalálható iratmintán)
 8. Nyilatkozat büntetlen előéletről és cselekvőképességről, az adatkezelési tájékoztató megismeréséről, tudomásulvételéről, adatkezeléshez való hozzájárulásról, valamint annak tudomásulvételéről, hogy az ösztöndíjban nem részesülők pályázati anyaga megsemmisítésre kerül (a pályázati dokumentumok között megtalálható iratmintán)

Sikeres pályázat esetén ezen iratok bemutatása eredetben is szükséges.

Járványügyi veszélyhelyzet esetén Budapest Főváros Önkormányzata a Budapest Ösztöndíj Programot a veszélyhelyzet időszakában szüneteltetheti.

Záróvizsgával kapcsolatos információk / Informations regarding the final exams

English below

Módosítva: 2021. 05. 28.

Szakdolgozat/Diplomamunka

A 2020/21. tanév 2. félévben a szakdolgozatok beadása kizárólag elektronikus formában történik a Diplomamunka Portálon keresztül. A bíráló, a vizsgabizottság, és az ÓE archívuma is a digitális verziót kapja meg, mely megfelelt a plágium ellenőrzés során.

Feltöltési határidő: 2021. május 15. 23:59.

A feltöltéssel, bírálattal kapcsolatban bővebb információ: https://diploma.uni-obuda.hu oldalon érhető el.

A záróvizsgák időpontja: 2021. június 21-24. között, beosztás szerint.

Az 5/2021. (V. 18) rektori utasításnak megfelelően a hallgatók, az oktatók és a munkatársak egészségének védelme érdekében a záróvizsgák online formában kerülnek lebonyolításra. Az online formában szervezett záróvizsga gördülékeny lebonyolítása, valamint a minőségbiztosítás érdekében a következő protokoll betartása került meghatározásra:

A személyhez fűződő jogok védelme érdekében a vizsgáról sem a hallgató, sem a záróvizsga-bizottság nem készíthet sem képi sem hangfelvételt. Kivételt képez ez alól az eredmények kihirdetése, melyről a záróvizsga-bizottság kép- és hangfelvételt készít, amit legkésőbb 2021. augusztus 31-ig tárolhat. A hallgató eddig a határidőig, illetve az oklevél hivatalos átvételéig kérheti a felvétel megtekintését.

Általános szabályok

 1. A rektori utasításnak megfelelően törekedni kell a záróvizsga során nem megengedett eszközök használatának megakadályozására.
 2. A hallgató köteles a vizsgához szükséges technikai feltételeket, valamint a nyugodt környezetet biztosítani.
 3. A hallgató köteles a záróvizsga bizottság, vagy a jegyzőkönyvvezető kérésére magát személyi azonosító dokumentum felmutatásával igazolni.
 4. A hallgató a záróvizsgát a diplomamunka/szakdolgozat bemutatásával kezdi, erre legfeljebb 10 perc áll rendelkezésére. A prezentáció során a hallgató képernyőmegosztást alkalmaz. A bizottság kérheti a prezentáció rövidítését, összegzését. Ezután a vizsgabizottság kérdéseket tesz fel a diplomamunka/szakdolgozathoz kapcsolódóan. A prezentáció után a képernyőmegosztást ki kell kapcsolnia a hallgatónak.
 5. A diplomamunka/szakdolgozat védést a vizsgabizottságba beosztott összes hallgató végig hallgathatja (kivéve a titkosított dolgozat védését), vagy a védése után kiléphet.
 6. A sikeres védést követheti csak tételhúzás.
 7. A felelés a MS Teams rendszerben közzétett bizottsági táblázatokban szereplő sorrendben történik.
 8. A vizsgázó véletlenszám-generátorral kap egy tételt. Felkészülési idő nincs. Pár mondatban összefoglalja az adott témát, majd a vizsgáztatók kérdéseire azonnali válaszadás történik.
 9. A vizsgán a hallgató csak az előírás szerint használhatja a kamerát és a teljes képernyőt, emellett tőle a vizsgakörnyezet megmutatása bármikor kérhető.
 10. Tételhúzást követő technikai probléma esetén (pl. internetes kapcsolat megszakadása vagy akadozása, probléma a kép és/vagy hang továbbításában, stb.), amennyiben a kapcsolat nem állítható azonnal helyre, a bizottság két további ismételt alkalommal kezdeményezi a hallgató záróvizsgájának folytatását a hallgató újbóli hívásával. Ezt kétszer kell a bizottságnak megpróbálnia, ahol a két hívás között minimum 5 perc kell elteljen. A visszahívásokat a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A helyreállított kapcsolat után a bizottság nem a vizsgatételt vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó ismereteket kérdezi, hanem a szak tekintetében releváns más kérdéseket tehet fel a hallgatónak.
 11. Technikai probléma miatt végleg megszakadt vizsga nem minősül érdemjegyszerzési kísérletnek vagy eredménytelen vizsgának.
 12. Amennyiben egy hallgató a záróvizsga kezdetétől számított fél órán belül nem érhető el és a bizottság kétszer megismételte behívását (a két hívás között 15 perc szünetet tartva) eredménytelenül, a hallgató hiányzónak minősül. A hiányzó hallgató vizsgája érdemjegyszerzési kísérletnek minősül.
 13. A Teams rendszerben esetlegesen fellépő problémák orvoslásának és a záróvizsga lefolytatásának biztosítása érdekében a hallgató a kari Dékáni Hivatalvezetőnek előzetesen megküldi, hogy milyen alternatív platformot tud használni (pl. Skype, Viber, Messenger), valamint megküldi ezen az elérhetőségét.
 14. A technikai problémák elkerülése érdekében a záróvizsgára jelentkezett hallgatók kötelesek a Neptunban nyilvántartott elérhetőségüket (email cím, telefonos elérhetőség) ellenőrizni A hallgató vállalja, hogy azokban 2021. június 10. után változtatást nem eszközöl, illetve, ha saját maga módosítani nem tudja, akkor a változtatás iránti kérelmével legkésőbb 2021. június 10-ig fordul írásban a tanulmányi ügyintézőjéhez.
 15. A hallgató felelőssége és feladata, hogy olyan eszközről jelentkezzen be, mely alkalmas arra, hogy a záróvizsgakor használt alkalmazás a hang és képi átvitelt megfelelő minőségben egyaránt biztosítani tudja.
 16. A vizsga során a hallgató által használt helyiségben csak és kizárólag ő maga lehet jelen. Kivételt képeznek a speciális szükségletű hallgatók, amennyiben szóbeli kommunikációjukban akadályoztatva vannak, vagy a technikai eszközök kezelése számukra nem lehetséges: ilyenkor a segítő személy jelenlétéről a bizottság elnöke dönt, illetve felügyeli az ő közreműködését. A bizottság bármikor kérheti, hogy a hallgató a vizsgakörnyezetet kamerán keresztül azonnal mutassa be. Ha ennek a hallgató nem, vagy csak vonakodva, késlekedve tesz eleget, a vizsgát annak eredménytelen minősítésével a bizottság felfüggesztheti, és a hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban kísérelhet meg új vizsgát.
 17. A hallgató vállalja, hogy a vizsga során kameráját nem kapcsolja ki, mikrofonját nem némítja el, nem használ a fülbe közvetlen közelről hangjelet továbbító eszközt (pl. headsetek, különféle fülhallgatók). A hallgató környezetét nem maszkolhatja, vagy bármilyen módon nem takarhatja ki például alternatív háttér beállításával.
 18. A hallgató nyilatkozik, hogy meg nem engedett eszközt vagy más személy segítségét a vizsga során nem vesz igénybe.

A záróvizsga helye

A záróvizsga helye az MS TEAMS ALKALMAZÁS. A záróvizsgára jelentkezett hallgatók meghívást kapnak az egyes záróvizsga-bizottságokba. Akinek van ÓE-s …@stud.uni-obuda.hu e-mail címe, (amelyet minden aktív hallgató a https://o365.uni-obuda.hu oldalon regisztrálhat) azokat felvesszük az egyes bizottságokba.

Aki 2020. február 1-je előtt abszolvált és nem rendelkezett Teams azonosítóval, a kari Dékáni Hivatalvezetőnek küldje el nevét, Neptun kódját és aktuális email címét, amire a hozzáférést meg tudja kérni.

Aki 2020. február 1-je után abszolvált és már rendelkezett Teams azonosítóval, a kari Dékáni Hivatalvezetőnek küldje el nevét, Neptun kódját és a korábban regisztrált email címét, a Teams fiók aktiválásához.

Kötelező főpróba: záróvizsga-konzultáció

Záróvizsga konzultációval egybekötött technikai próbát június 16-án tartunk. A pontos időpontról a specializáció felelősök Neptun üzenetben tájékoztatják az érintett hallgatókat. A részvétel kötelező! Kérjük, hogy erre az időpontra minden záróvizsgázni szándékozó készüljön fel, hogy mind a kamerát, mind a mikrofont és a képernyőmegosztást tesztelni tudja.

Akinek problémát okoz elérni a záróvizsga Teams felületet, az június 10-ig jelezze a specializáció felelősének, még a konzultációt megelőzően kérjen segítséget.

Az egyes specializációk záróvizsgájáért felelősök elérhetősége:

BSc

Informatikai biztonság és Rendszermérnök specializáció,
Kiberbiztonsági szakmérnök/szakember SZT:

Dr. Póser Valéria poser.valeria{kukac}nik.uni-obuda.hu

Vállalati információs rendszerek specializáció:
Dr. Holyinka Péter holyinka.peter{kukac}nik.uni-obuda.hu
Dr. Fleiner Rita fleiner.rita{kukac}nik.uni-obuda.hu

Beágyazott rendszerek és Mobil informatika specializáció,
IoT, beágyazott rendszerek és robotika specializáció:
Prof. Dr. Molnár András molnar.andras{kukac}nik.uni-obuda.hu,
Lovas István lovas.istvan{kukac}nik.uni-obuda.hu

Szoftverrendszerek fejlesztése specializáció,
Szoftvertervezés és –fejlesztés specializáció,
Robotika specializáció (BSc),
Informatikai és automatizált rendszerek specializáció:

Dr. habil. Szénási Sándor szenasi.sandor{kukac}nik.uni-obuda.hu

IT Security and Systems Engineer Specialization,
Cloud service technologies and IT security specialization,
Felhőszolgáltatási technológiák és IT biztonság specializáció:
Dr. habil. Lovas Róbert lovas.robert{kukac}nik.uni-obuda.hu,
Balázsné Dr. Kail Eszter kail.eszter{kukac}nik.uni-obuda.hu

Big Data és üzleti intelligencia specializáció
Dr. Fleiner Rita fleiner.rita{kukac}nik.uni-obuda.hu

MSc

Robotics specialization,
Robotika specializáció,
Biomedical engineering specialization,
Orvosi mérnökinformatikai specializáció:

Vörösné Dr. Bánáti-Baumann Anna banati.anna{kukac}nik.uni-obuda.hu
Dr. Erdélyi Krisztina erdelyi.krisztina{kukac}nik.uni-obuda.hu

Mobile application and game development specialization:
Nagyné Dr. Hajnal Éva hajnal.eva{kukac}amk.uni-obuda.hu

Kérjük a záróvizsgázókat, hogy prezentációjuk pontosított változatát 2021. június 11. 20 óráig töltsék fel a Moodle rendszerbe. A prezentációhoz ajánlott sablon az alábbi linken tölthető le.

Informations regarding the final exams

Modified: 2021.05.28.

Thesis/Diploma work

In the second semester of the academic year 2020/2021. submitting of the thesis/diploma works goes only digitally on the Thesis Working portal. The reviewer, the final exam committee and the Archive system of the Obuda University gets the digital version, which was accepted by the plagiarism check.

Deadline of submitting: 15.05. 2021. 23:59

Informations about uploading and the reviewing are on: https://diploma.uni-obuda.hu

The date of the final exams: from 21.06.2021 until 24.06.2021, according to the schedule

According to the Rector’s instructions No. 5/2021 (V. 18.) to avoid the personal presence of the students, lecturers, and staff during the final exams to protect the health of the related parties the final exams will be online. For the sake of the smooth completion of the online final examinations and in order to the quality assurance the next protocol must be hold.

A visual or audio recording of the examination is prohibited from both sides in order to protect the rights of the individual. Exception applies to only the final examination committee may makes video and sound recordings of the examination, which will be stored until 31 August 2021, at the latest. Students may claim to view the recordings until this date and before officially receiving the diploma.

General rules

 1. According to the Rector’s instructions during the final examinations attempts shall be made to prevent the use of means not permitted.
 2. The student is responsible for the operation of the technical equipment and the peaceful environment on his/her side.
 3. The student shall identify himself/herself with his/her Identity Card / Residence Permit (or Passport) in front of the board of final examination (examination committee) and/or the rapporteur (court reporter) by request.
 4. At the beginning of the final exam, the student presents the diploma work/thesis work within max. 10 minutes. The student shall use screen sharing during the presentation. The committee can ask to shorten the presentation and the summarization of it. After, the committee asks questions regarding the presented work. After the presentation, the student shall switch off the screen sharing.
 5. The students in the same committee can listen all diploma/thesis defenses (except the classified diploma/these) or can leave right after his/her defense.
 6. The question item / theme / thesis (namely, the topic to be elaborated in front of the committee during oral examination) will be provided after successful thesis defense.
 7. The order of oral examination can be found in the tables of committees.
 8. The student will get a question item randomly (using a random number generator) from the topic pool. There is no preparatory time. The student should summarize the topic in a few sentences and then questions/answer session is coming.
 9. During the exam, the student can use the camera and screen sharing in accordance with the regulations and by order. The student can be asked to show the room environment randomly.
 10. In any case of technical issues after the student gets the question item/theme (e.g. internet went down, lagging, camera/microphone problems, etc.) the connection should be recovered. If the connection cannot be recovered immediately, the committee initiates the recalling of the student two further times. The committee shall try to reach the student by recalling him/her. At least (min.) 5 minutes should be between the two trying. These issues and the facts of recall shall be represented in the minutes. After the connection recovers, the committee can freely ask any questions related to the subject and profession without taking into account the previously selected question item/topic.
 11. An exam that is permanently interrupted due to technical problems is not qualified as an attempt to earn a grade or as an unsuccessful exam.
 12. If a student is not available within half an hour from the beginning of the final exam and the committee has repeatedly called him/her (with a break of 15 minutes between the two calls) without success, the student is considered as missing. An exam for a missing student qualified as an attempt to earn a grade.
 13. In order to solving any technical problems in Teams and the smooth completion of the final exam the student is required to send alternative platform suggestions and user names (e.g. Skype, Viber, Messenger) to the Head of the Dean’s Office to through which he/she is available during the final exam (in the case of Teams failure).
 14. To avoid any technical problems the students applied to the final exam shall check their availabilities in Neptun (email address, phone number). The student shall not modify these after the 10th of June, 2021. If modification is necessary on these data the student shall modify them before the 10th of June 2021 or if the student cannot change them, then the written request of modification needs to be sent to the Study Administration Office before the 10th of June, 2021.
 15. The student is responsible for providing a device from which the video and voice transfer is errorless in prompt quality.
 16. During the final exam, only the student can be in the room at the place from he/she login. Exceptions are students with special needs if they cannot communicate orally or if they cannot handle the technical equipment. In this case, the chairperson of the committee decides whether an assistive person is able to participate in the environment of the student or not. The committee can ask anytime to show the environment and the student shall act immediately. If the student does not act immediately by showing his/her environment or in any case of lack of action, the committee can suspend the exam and the student can try a new exam in the next final examination period.  
 17. The student agrees that he/she does not turn his/her camera, microphone off, and does not use any near field voice transferring earphone device. Masking (e.g. with alternative dynamic background) or hiding the of the environment is prohibited.
 18. The student declares that he/she will not use an unauthorized device or the assistance of another person during the final exam..

Place (app) of the final examination

The final examination run in the MS TEAMS APPLICATION. The students applied to the final examination will be invited into the different committees. The student who has ÓU related email address (…@stud.uni-obuda.hu) will be invited to the committee directly. The students with active student status and without an ÓU related email address can ask an email address via https://o365.uni-obuda.hu-can be registrated) and will be invited to the committees.

Compulsory test: final exam consultation

The technical test and consultation of the final examination will be happening on 16th June 2021. The participation is COMPULSORY for all students. The students shall be prepared for testing their camera, microphone and screen sharing.

The student shall indicate any technical problem to the responsible of specialization by sending the identification data of the committee and final exam (e.g. time, committee members) prior the main test and ask for help until 10th of June.

The responsible persons by specialization can be reached as follows:

BSc

 IT Security and Systems Engineer Specialization
Cloud service technologies and IT security specialization

Dr. habil. LOVAS Róbert lovas.robert@nik.uni-obuda.hu,
BALÁZSNÉ Dr. KAIL Eszer kail.eszter@nik.uni-obuda.hu

MSc

Robotics specialization
Biomedical engineering specialization,

Vörösné Dr. BÁNÁTI-BAUMANN Anna banati.anna@nik.uni-obuda.hu
Dr. ERDÉLYI Krisztina erdelyi.krisztina@nik.uni-obuda.hu

Mobile application and game development specialization:

NAGYNÉ Dr. HAJNAL Éva hajnal.eva@amk.uni-obuda.hu

The students shall upload their presentations into the Moodle until 20.00 (8PM) 11.06.2021. The template can be downloaded from: https://to.nik.uni-obuda.hu/szakdolgozat-tajekoztato/

Procedure of the final exam

 • The examiners get the documents with the necessary information.
 • In the staging “room” the rapporteurs check the identities of students by asking the students to show their Identity card/Residence permit/Passport through the camera.
 • Everybody logs in the “defense” (védés) room (the students, supervisors and others shall mute their microphone and switch their camera off).
 • The defense is running based on the predefined schedule – except in the case of classified diploma work. The classified diploma defenses will be at the end of the defense session.
 • The defending student shall turn the camera and microphone on. From him/her showing the environment can be requested.
 • The presentation is running in the computer of the defending student using screen sharing. The presentation has to be the same as uploaded into the Moodle.
 • At the end of the defenses, all students have to leave the defense room and entering the staging room – and wait there.
 • At the end of the public defenses, the classified defenses are going if there is any.
 • The committee evaluate the defenses.
 • After, the chairman of the committee introduces who are permitted to continue the final examination in the staging room (namely, who are those who successfully defended their work).
 • The committee divided into two subcommittees (min. 2-2 persons). The chairman can participate in both / can select in which he/she wants to participate freely.
 • 2 students enter to the Architectures exam room. One student gets the question item / theme using a random number generator, then prepares himself/herself under max 10 minutes. From the Advanced architectures, the students can use the usual figures, tables during the preparations and exams. The second student gets the question item / theme using a random number generator and prepares himself/herself during the examination of the first student. The first student leaves the exam room when he/she finished and the third student enters and gets the question item / theme using a random number generator and prepares himself/herself during the examination of the second student, etc. The penultimate student waits in the exam room until the last student finishes with his/her exam.
 • 2 students enter to the Specialization exam room. One student gets the question item / theme using a random number generator then starting the exam – in the meantime, the second student waits. After the first student finishes, he/she leaves the room and a third student enters. The second student gets the question item / theme using a random number generator then starting the exam – in the meantime, the third student waits. After the second student finishes, he/she leaves the room and a fourth student enters, etc. The penultimate student waits in the exam room until the last student finishes with his/her exam.
 • The question item / theme is provided by the rapporteur using the random number generator in screen sharing mode. Then he/she reads the question item / theme loudly and shows it in his/her screen.
 • The rapporteur records the provided question item / theme.
 • After all students finish with the exams, the committee enters the Defense room and evaluate the results. Finally, the chairman of the committee introduces the results of the final examination in the staging room.

Result of the exam

The result of the final exam is calculated based on the training and outcome requirements.

The final exam is not successful if any of the grade is “Failed”. The results are introduced by the chairman of the final defense committee after the evaluation.

Nyári szálláslehetőségek az Óbudai Egyetem hallgatói számára – 2021

Az Óbudai Egyetem Rektora a nyári elszállásolást azoknak a kollégiumi hallgatóknak engedélyezheti akik,

 1. kollégiumi elhelyezésre rektori méltányossági engedélyt kaptak 2020. november 11. – 2021. június 19. között és bentlakásuk folyamatos volt vagy
 2. szakmai gyakorlaton vesznek részt vagy
 3. élethelyzetében bekövetkezett olyan változás, ami miatt lakhatása más módon nem megoldható.

Az elszállásolás időszaka:

 • szakmai gyakorlat miatti kérvényezés esetén a szakmai gyakorlat időtartama alatt,
 • június 21. – augusztus 23. időszakra szól, amennyiben a hallgató 2021/2022 tanévre nem nyert kollégiumi felvételt,
 • június 21. – augusztus 28. időszakra szól, amennyiben a hallgató 2021/2022 tanévre kollégiumi elhelyezést kapott (bármelyik kollégiumban).

Az igénylés módja: Az adott tagkollégium vezetőjénél e-mailben!

Mellékletben csatolandó az alábbi kérelem kitöltve, aláírva és szkennelve: Méltányossági kérelem

Az a hallgató, aki már rendelkezik korábban leadott, elfogadott méltányossági kérelemmel, annak nem szükséges újra leadnia azt! Aki még nem rendelkezik ezzel, az engedély hiányában továbbra sem költözhet be!

Az alább felsorolt kollégiumokban van lehetőség elszállásolásra:

 • Bánki Donát Kollégium: Boda Attila (boda.attila@uni-obuda.hu)
 • Hotel@BMF Diákotthon: Novák János (novak.janos@uni-obuda.hu)
 • Kandó Kálmán Kollégium: Szombati-Fülöp Anita (fulop.anita@uni-obuda.hu)
 • Óbudai Diákhotel: Gyurina Illés (gyurina.illes@uni-obuda.hu)
 • Geo Kollégium (Székesfehérvár): Schneider Tibor (schneider.tibor@koll.uni-obuda.hu)

Jelentkezési határidő:

 • június 17. (korábbi rektori engedéllyel benntartózkodók)
 • folyamatos (minden más esetben)

A nyári elhelyezéssel kapcsolatos díjakat a korábban kiadott Kollégiumi Felvételi Rend tartalmazza: Kollégiumi Felvételi Rend

Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj a KMTA-tól

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére.

Bevezető, a pályázat célja

1.1. A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: KMTA) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és a tudományos pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2021. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő – hallgatók  ösztönzésével, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.

1.2. A kiírt Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a felsőoktatási képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, illetve egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, illetve a további tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

Az ösztöndíj formája

2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról a KMTA gondoskodik

2.4. Az ösztöndíj nettó összege: 83 000 Ft/hó/fő. (a teles támogatási időszakban összesen 489.000 Ft/fő kerül kifizetésre)

2.5. Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap (2021. július 1. – 2021. december 27.)

Támogatott szakterületek

Jelen ösztöndíjpályázatra bármely tudományterületet érintő pályázat benyújtható, de előnyt jelent, ha a pályázó az alábbi témák  egyikét műveli és ezen a területen már releváns tapasztalattal rendelkezik:

 • gépjárművek dinamikája,
 • intelligens rendszerek és azok szabályozása,
 • precíziós állattenyésztés,
 • élettani folyamatok online paraméterbecslése,
 • a nemzeti identitás és szuverenitás jogi vonatkozásai,
 • Kárpát-medencei kapcsolatok építése

Pályázat benyújtására jogosultak

4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra azok az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 30. életévüket még be nem töltött nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik

4.2.1. az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésben vagy mesterképzésben képzésben fennálló (nappali tagozatos) aktív hallgatói jogviszonyukat,

4.2.2. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető, mentor felügyeletével, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt az Alapítvány és a felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik,

4.2.3. vállalják, hogy az intézményi KMTA rendezvényeken részt vesznek, továbbá

4.3.1. Az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésben vagy mesterképzésben a támogatási időszak alatt fennálló nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszonyukat.

4.3.2. Vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – a mentor közreműködésével – a KMTA keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik.

A pályázat benyújtásakor a kutatási tervnek tartalmazni kell a kutatási témát, a kutatás célját és a témaválasztás személyes motivációját. A pályázathoz csatolni kell egy tanár vagy mentor által írt ajánló levelet.

Kizáró okok

5.1. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:

 • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 • aki a Pályázati Kiírásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

A rendelkezésre álló keretösszeg, a támogatásban részesíthető pályázók száma

6.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint, 

6.2. Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 10 fő részesülhet támogatásban. 

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat 2021. június 1. – 2021. június 20. között lehet benyújtani.

A jelentkezés módja:

E-mail írása a palyazat@kmta.hu címre. A tárgy mezőbe írják be: „jelentkezés Kutatói Ösztöndíjra”. Ide kérjük elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani) továbbá regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon.