Nyári szálláslehetőségek az Óbudai Egyetem hallgatói számára – 2021

Az Óbudai Egyetem Rektora a nyári elszállásolást azoknak a kollégiumi hallgatóknak engedélyezheti akik,

 1. kollégiumi elhelyezésre rektori méltányossági engedélyt kaptak 2020. november 11. – 2021. június 19. között és bentlakásuk folyamatos volt vagy
 2. szakmai gyakorlaton vesznek részt vagy
 3. élethelyzetében bekövetkezett olyan változás, ami miatt lakhatása más módon nem megoldható.

Az elszállásolás időszaka:

 • szakmai gyakorlat miatti kérvényezés esetén a szakmai gyakorlat időtartama alatt,
 • június 21. – augusztus 23. időszakra szól, amennyiben a hallgató 2021/2022 tanévre nem nyert kollégiumi felvételt,
 • június 21. – augusztus 28. időszakra szól, amennyiben a hallgató 2021/2022 tanévre kollégiumi elhelyezést kapott (bármelyik kollégiumban).

Az igénylés módja: Az adott tagkollégium vezetőjénél e-mailben!

Mellékletben csatolandó az alábbi kérelem kitöltve, aláírva és szkennelve: Méltányossági kérelem

Az a hallgató, aki már rendelkezik korábban leadott, elfogadott méltányossági kérelemmel, annak nem szükséges újra leadnia azt! Aki még nem rendelkezik ezzel, az engedély hiányában továbbra sem költözhet be!

Az alább felsorolt kollégiumokban van lehetőség elszállásolásra:

 • Bánki Donát Kollégium: Boda Attila (boda.attila@uni-obuda.hu)
 • Hotel@BMF Diákotthon: Novák János (novak.janos@uni-obuda.hu)
 • Kandó Kálmán Kollégium: Szombati-Fülöp Anita (fulop.anita@uni-obuda.hu)
 • Óbudai Diákhotel: Gyurina Illés (gyurina.illes@uni-obuda.hu)
 • Geo Kollégium (Székesfehérvár): Schneider Tibor (schneider.tibor@koll.uni-obuda.hu)

Jelentkezési határidő:

 • június 17. (korábbi rektori engedéllyel benntartózkodók)
 • folyamatos (minden más esetben)

A nyári elhelyezéssel kapcsolatos díjakat a korábban kiadott Kollégiumi Felvételi Rend tartalmazza: Kollégiumi Felvételi Rend

Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj a KMTA-tól

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére.

Bevezető, a pályázat célja

1.1. A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: KMTA) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és a tudományos pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2021. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő – hallgatók  ösztönzésével, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.

1.2. A kiírt Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a felsőoktatási képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, illetve egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, illetve a további tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

Az ösztöndíj formája

2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról a KMTA gondoskodik

2.4. Az ösztöndíj nettó összege: 83 000 Ft/hó/fő. (a teles támogatási időszakban összesen 489.000 Ft/fő kerül kifizetésre)

2.5. Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap (2021. július 1. – 2021. december 27.)

Támogatott szakterületek

Jelen ösztöndíjpályázatra bármely tudományterületet érintő pályázat benyújtható, de előnyt jelent, ha a pályázó az alábbi témák  egyikét műveli és ezen a területen már releváns tapasztalattal rendelkezik:

 • gépjárművek dinamikája,
 • intelligens rendszerek és azok szabályozása,
 • precíziós állattenyésztés,
 • élettani folyamatok online paraméterbecslése,
 • a nemzeti identitás és szuverenitás jogi vonatkozásai,
 • Kárpát-medencei kapcsolatok építése

Pályázat benyújtására jogosultak

4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra azok az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 30. életévüket még be nem töltött nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik

4.2.1. az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésben vagy mesterképzésben képzésben fennálló (nappali tagozatos) aktív hallgatói jogviszonyukat,

4.2.2. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető, mentor felügyeletével, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt az Alapítvány és a felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik,

4.2.3. vállalják, hogy az intézményi KMTA rendezvényeken részt vesznek, továbbá

4.3.1. Az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésben vagy mesterképzésben a támogatási időszak alatt fennálló nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszonyukat.

4.3.2. Vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – a mentor közreműködésével – a KMTA keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik.

A pályázat benyújtásakor a kutatási tervnek tartalmazni kell a kutatási témát, a kutatás célját és a témaválasztás személyes motivációját. A pályázathoz csatolni kell egy tanár vagy mentor által írt ajánló levelet.

Kizáró okok

5.1. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:

 • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 • aki a Pályázati Kiírásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

A rendelkezésre álló keretösszeg, a támogatásban részesíthető pályázók száma

6.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint, 

6.2. Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 10 fő részesülhet támogatásban. 

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat 2021. június 1. – 2021. június 20. között lehet benyújtani.

A jelentkezés módja:

E-mail írása a palyazat@kmta.hu címre. A tárgy mezőbe írják be: „jelentkezés Kutatói Ösztöndíjra”. Ide kérjük elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani) továbbá regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon.

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíjpályázatok

Az idei évben is meghirdetésre kerültek az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíjpályázatai, mely kiírások elérhetőek az NKFIH oldalán, illetve egyetemünk ÚNKP oldalán: https://uni-obuda.hu/unkp

A 2021/2022. tanévben is pályázhatnak alapképzésben résztvevő, tanulmányaikat megkezdeni tervező, illetve mesterképzésben tanuló és azt megkezdeni tervező hallgatók, valamint doktoranduszok, doktorjelöltek és posztdoktorok. A nyertes pályázók konstrukciótól függően havi 100-200 ezer forint nettó támogatásban részesülnek.

A pályázatok beadási határideje 2021. május 20., csütörtök. Egyetemünkön az https://unkp.uni-obuda.hu címen elérhető ÚNKP portálon keresztül lehetséges pályázatot benyújtani.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló program, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. A pályázat támogatója és szakmai irányítója az Innovációs és Technológia Minisztérium (ITM), szakmai közreműködője a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH). Az ösztöndíj odaítéléséről a tudománypolitikáért felelős miniszter legkésőbb 2021. augusztus 12-ig dönt.

Diplomataképző Program

A Magyar Diplomáciai Akadémia pályázatot hirdet a diplomáciai pálya iránt érdeklődők számára Diplomataképző Programjára, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakmai együttműködésének keretében valósít meg.

A Programba jelentkező és felvételt nyerő hallgatók az első félévében (szeptember–január) elméleti és gyakorlati kurzusokból álló képzést végeznek el, míg a második félév során (február–június) a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, illetve magyar külképviseleteken teljesítenek szakmai gyakorlatot. A KKM a Programot sikeresen elvégző résztvevők számára – a rendelkezésre álló státuszok fényében – álláslehetőséget kínál a minisztérium állományában.

A Diplomataképző Program időtartama: 2021. szeptember 1. – 2022. július 30.

A résztvevők havi nettó 250.000 forint ösztöndíjban részesülnek.

A felvételi eljárás többfordulós, amelynek része egy kétnyelvű (angol és magyar) írásbeli vizsga, kompetenciavizsgálat és egy szóbeli elbeszélgetés.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • felsőfokú angolnyelv-tudás és további legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete;
 • felsőfokú végzettség (melyet legkésőbb a program kezdéséig kell megszerezni);
 • hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához.

A pályázat benyújtásának módja: pályázni csak elektronikus formában, a Magyar Diplomáciai Akadémia honlapján (www.magyardiplomaciaiakademia.hu), az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet:

 • két oldalt nem meghaladó önéletrajz;
 • 4000 karaktert nem meghaladó, angol nyelvű motivációs levél;
 • nyelvtudást igazoló okiratok (amennyiben rendelkezésre áll).

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 7. (péntek)

Kapcsolat és további információ:

Óbudai Egyetem Online Állásbörze

Börzénket nem csak munkát keresőknek ajánljuk, ugyanis számos cég szakmai gyakorlati helyet is ajánl. Így diákmunka helyett akár már a szakmádban elhelyezkedve is tudsz dolgozni és pénzt keresni. Az önéletrajzban pedig jól mutat, hogy frissdiplomás létedre nem pályakezdő vagy!

A személyes álláskeresés egy állásbörzén az egyik leghatékonyabban módszer, hiszen amíg egy önéletrajz csupán „vázlatos” formában nyújt rólad képet, addig a személyes találkozás és beszélgetés által sokkal jobban bizonyíthatod a cégek számára szakmai felkészültségedet. Így ha nem csak tájékozódsz, hanem jelentkezel is valamely állásra, az általad leadott önéletrajz a személyes találkozás által többlet tartalommal telik meg, amely a „nagy döntés” pillanatában mérvadó lehet!

További információk a https://allasborze.uni-obuda.hu/ oldalon

Projektnap a KGK-n

Kedves Hallgatók!

Nagy örömünkre szolgál bejelenteni, hogy az idei félévben, a pandémia okozta nehézségek ellenére is sikerült megszervezni a szokásos Projektnapunkat 2021.04.09-én (https://kgk.uni-obuda.hu/hir/2021-04-01/Projektnap).  Ez a nap a korábban megkezdett Zenuit Meetup sorozat zárásaként (is) kerül megrendezésre (http://kgk.uni-obuda.hu/hir/2021-02-25/Zenuit_Meetup_es_Projekthonap_a_Keleti_Karon), amely az eddig lezajlott három alkalom tapasztalatai alapján nagy sikert aratott a hallgatók körében az előadások után kialakult intenzív kérdés-felelek blokk szerint.

Az idei projektnap kiemelt büszkesége, hogy a nemzetközi projektszakma meghatározó szereplője, a PMI (Project Management Institute) Magyar Tagozata is mellénk állt társszervezőként, emelve ezzel a rendezvény színvonalát.

A projektnap témája nagyon aktuális és érdekes lesz idén is: az agilitás és a digitalizáció témakörét kívánjuk most is körbejárni. Az előadók magukért beszélnek, mind a szakma kiválóságainak minősülnek.

A rendezvény kivételesen nem a Teamsen, hanem a PMI által biztosított Zoom felületen kerül majd megrendezésre, és az alábbi linken lehet regisztrálni és jelentkezni:

https://zoom.us/webinar/register/WN_ndPfvbEkQain1X1pyBPU9A

A rendezvény programja:

 • 10.00 – Megnyitó:
 • Prof. Dr. Kovács Levente – Rektor, ÓE
 • Dr. habil. Garai-Fodor Mónika – Dékán, ÓE-KGK
 • Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes – Kutatási Dékánhelyettes, ÓE-KGK
 • Dr. Varga János – Egyetemi docens, Programkoordinátor, ÓE-KGK
 • 10.20 –  Általános PMI bemutatkozás – PMI Anyaszervezet, PMI – Budapest
 • Kremmer László, PMI Budapest, Magyar Tagozat, Elnök
 • 10.40 – PMI Budapest egyetemi programja, és hallgatói szolgáltatásai
 • Dobos Oszkár, PMI Budapest, Magyar Tagozat, Egyetemi Programokért Felelős Alelnök
 • 11.00 – Szünet
 • 11.10 – PMI módszertan, a PMBOK, mint tudásanyag
 • Török Zoltán, PMI Budapest, Magyar Tagozat
 • 11.40 – Élet projektmenedzserként
 • Györök Balázs, PMI Budapest, Magyar Tagozat
 • 12.10 – Kerekasztal beszélgetés az elhangzott témák mentén
 • 12.40 – Ebédszünet
 • 13.30 – A digitális projektmenedzsment kihívásai
 • Dr. Kertész Máté, PMI Budapest, Magyar Tagozat, Szakmai Pályázatokért Felelős Alelnök
 • 14.00 – Emberközpontú projektvezetés a gyakorlatban
 • Borbényi Katalin – Az Év Projektmenedzsere – Generali Biztosító,
 • 14.30 – A Covid hatása az agilitás elterjedésére
 • Kónya László, VP Growth Portfolio, Deutsche Telekom IT Solutions
 • 15.00 – A Business Analyst és az Enterprise Architect szerepe a projektmenedzsmentben
 • Nacsák Tamás,TelcoTrend

Virtuális toborzó nap a TRO-nál

Kedves Hallgató, Tisztelt leendő Kolléga!

Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét egy közelgő eseményre, melyet partnerünk a “Taipei Representative Office, TRO ” szervez. A TRO a Taiwan-i High-Tech cégek (ASUS, RealTek, stb) képviseletében virtuális toborzó napot szervez külön az Óbudai Egyetem hallgatói számára.

Az esemény dátuma: 2021. április 29.

Információk az eseményről itt érhetők el:

https://www.contacttaiwan.tw/main/docDetail.aspx?lang=1&uid=658&docid=11047


Az eseményre jelentkezni itt lehet:

https://www.contacttaiwan.tw/main/index.aspx

Megjelentek az új FETA füzetek

Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület (FETA) 1995. óta működő felsőoktatási tanácsadással foglalkozó egyetemi szakemberek ernyőszervezete.

Elkészült a hallgatók tanulmányi, karrierépítési és lelki támogatását segítő 17 online kiadvány (a FETA Füzetek sorozat részeként), amelyek ingyen letölthetők az alábbi linkről:

http://www.feta.hu/kiadvanyok/megjelent-a-feta-fuzetek-sorozatunk

A szervezet tapasztalatai szerint a hallgatók tanulási motivációja a szociális izoláció, távolléti oktatás következményei miatt jelentősen csökkentek, sokaknál tapasztalható erősödő depressziós és szorongásos tüneteket, a normális életritmus, alvásritmus felborulását, amelyek kutatásainkból tudjuk, hogy fokozottan növelik többek között a lemorzsolódás veszélyét is.

A füzetek rengeteg témát érintenek a stresszkezeléstől a tanulási módszereken át egészen a karriert érintő kérdésekig.

Jó egészséget és jó olvasást kívánunk!

PROOF OF CONCEPT (PoC) PÁLYÁZAT

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és Innovációs Központja (EKIK) pályázatot hirdet kutatási ötletek piaci hasznosításához szükséges pénzügyi támogatására és mentorálására.

A pályázat célja, hogy támogassa az Egyetemen létrejövő innovatív, ígéretes kutatás-fejlesztési eredmények, technológiai ötletek továbbvitelét, piaci validálását, közvetlen piaci hasznosítását.

A pályázaton részt vehet:

A PoC program keretében azokat az egyetemi jogviszonnyal rendelkező kutatókat/oktatókat/hallgatókat, illetve az általuk vezetett csapatokat támogatják, akik az Egyetemen végzett kutatás-fejlesztési tevékenységük keretében ígéretes eredményeket értek el, azonban a piaci lehetőségek és technológiai működőképesség bizonyításához – és ezáltal a további fejlesztéshez szükséges külső források bevonásához vagy a közvetlen piaci hasznosításhoz – áthidaló támogatásra és mentorálásra van szükségük.

Minden pályázói csapatban kell, hogy legyen legalább egy nappali tagozatos ÓE hallgató is. Egy pályázó maximum 2 pályázaton vehet részt.

Támogatás módja, feltételek:

A PoC program két ütemben valósul meg.

A 2020/21-es tanév II. féléve során egy előválogatót bonyolítanak le a szervezők, ahol a nyertes pályázók az anyagi segítség mellett aktív szakmai mentorálást is kapnak az Egyetem PoC szakértőitől 2 hónapig.

Ezt követően a nyertesek bemutatják az elért eredményeiket, és röviden szóban és írásban beszámolnak az eddigi támogatás felhasználásáról. A Testület ennek alapján kiválasztja a legjobb projekteket, melyek megkaphatják az újabb támogatást és mentorálást. A második fordulóban támogatott projektek megvalósítói a támogatási időszak végén szintén szóban és írásban számolnak be az elvégzett munkájukról.

A támogatás összege és időszaka fordulónként:

 1. forduló
 • minimum 300.000 forint, de nem haladhatja meg a 1.000.000 forintot
 • a megvalósítás időszaka 2 hónap;

 2. forduló

 • minimum 1.000.000 forint, de nem haladhatja meg az. 5.000.000 forintot
 • a megvalósítás időszaka 5 hónap

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. március 19. 24:00 CET

A pályázatokat felkért szakmai zsűri bírálja el legkésőbb 2021. március 31-ig. A Bíráló Testület tagjai többségében külső, ipari, üzleti, befektetői szakemberek, továbbá képviselteti magát a Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság és az EKIK.

A Pályázati űrlapot elektronikusan kell benyújtani az EKIK részére, az innovacio{kukac}irob.uni-obuda.hu e-mail címre.

A pályázatok eredményéről a pályázót az EKIK a döntés meghozatalától számított 10 munkanapon belül e-mailben értesíti.

A pályázati feltételekről részleteket a versenyfelhívásban találhatnak.

Az Adatkezelési Tájékoztató itt érhető el. 

A verseny a 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00017 számú „Innovációs ökoszisztéma fejlesztése az Óbudai Egyetemen” projekt és az Óbudai Egyetem finanszírozásában valósul meg.

53. Tudományos Diákköri Konferencia

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa áprilisban szervezi meg tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

Az 53. Tudományos Diákköri Konferenciát április 28-án (szerdán) tartjuk.

A rendezvényre előzetesen nevezni kell a következők szerint. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK portálon (tdk.nik.uni-obuda.hu), majd véglegesítés után a konzulensének is engedélyeznie kell a jelentkezést 2021. március 29. (hétfő) délig (12:00 óra).

A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos TDK konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait: 35. OTDK központi felhívása (www.otdt.hu). A dolgozatot április 22. (csütörtök) délig (12 00 óra) a kari TDK rendszerben rögzíteni kell, amelyet a konzulensnek is támogatnia kell a kari TDK portálon (tdk.nik.uni-obuda.hu).

Az 53. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetését 2021. május 4., kedd 17:00-ra tervezzük a járványhelyzettől függően vagy online formában, vagy 1034. Budapest, Bécsi út 96/b. Aud. Max. előadóban.

Sikeres TDK munkát és eredményes konferenciát kívánok!

Dr. Vámossy Zoltán
ÓE ETDT elnök


Letölthető dokumentumok